100 mln zł dla przedsiębiorców na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

2023-03-15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia
do 18 maja 2023 roku.

Na białym tle zielony napis ZUS - zakład ubezpieczeń społecznych

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

W konkursie mogą startować przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ani z opłacaniem podatków. Nie mogą być też w stanie upadłości, czy pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji oraz postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. 

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami
mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy
na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za
pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.prewencja.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.