DOFINANSOWANIE 3 043 141,00 ZŁ NA BUDOWĘ ULICY LOKALNEJ W PYSKOWICACH

2019-09-10

Wczoraj Burmistrz Miasta Pyskowice Adam Wójcik oraz Sekretarz Miasta Agnieszka Kazubek, odebrali z rąk Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, jeden z czeków na rządowe realizacje inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Kwota dofinansowania: 3 043 141,00 zł

W wyniku zaplanowanej inwestycji powstanie droga gminna klasy zbiorczej "Z". Będzie ona spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz będzie dowiązana do istniejącej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych.

Zdjęcia: http://www.starostwo.gliwice.pl/

DOFINANSOWANIE 3 043 141,00 ZŁ NA BUDOWĘ ULICY LOKALNEJ W PYSKOWICACH

Stan istniejący: Pod przedmiotowe zadanie wydzielony został pas terenu o szerokości 30 m z pól uprawnych. Od strony zachodniej powyższy pas łączy się z istniejącym odcinkiem (długosci ok. 380 mb) ul. Lokalnej (droga gminna 500 314 S) powstałym w 2014 r., połączonym przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW 901. Od strony zachodniej łączy się z drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem.

W wyniku zaplanowanej inwestycji powstanie droga gminna klasy zbiorczej "Z". Będzie ona spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz będzie dowiązana do istniejacej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych. W związku z projektowaną inwestycją zostaną wykonane:
- budowa drogi zbiorczej łączącej wykonaną ulicę Lokalną z ul. Wyzwolenia – 950 mb łącznie z odwodnieniem;
- budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy zbiorczej 1 050 mb (długość oświetlenia przekracza długość drogi ze względu na konieczność oświetlenia skrzyżowania z drogą powiatową nr 2905 S;
- budowa skrzyżowania na włączeniu drogi zbiorczej do drogi powiatowej nr 2905S (ul. Wyzwolenia) wraz z odwodnieniem;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego – 900 m;
- budowa rowu przydrożnego – 950 m;
- budowa zatok autobusowych – 4 szt.

Kryteria strategiczne

Poprawa jakości życia mieszkańców jest kluczowym obszarem, na którym skupiają się władze miasta Pyskowice, planując jego rozwój. Każdy z mieszkańców korzysta oferowanej przez miasto infrastruktury oraz świadczonych przez nie usług publicznych. Jednocześnie dla miasta sfera gospodarcza i rynek pracy to bardzo ważne obszary tematyczne. W świetle zmieniających się trendów gospodarczych oraz rosnacej konkurencyjności ważne jest wzmocnienie odporności lokalnej gospodarki na możliwe zmiany koniunkturalne czy technologiczne, a także rozwój nowych usług. Ważne więc jest między innymi przygotowanie zasobu gruntów oraz nieruchomości pod nowe inwestycje, wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i wspieranie lokalnych przedsiębiorstw. Oba te aspekty prowadzą do zrównoważonego rozwoju miasta poprzez niwelowanie różnic społeczno - gospodarczych poszczególnych jego części. Realizacja przedmiotowej inwestycji całkowicie wpisuje się w ten trend i spowoduje bezpośrednie połączenie rozbudowującego się dużego osiedla domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul.Lokalną.

W rejonie planowanej budowy ul. Lokalnej rozbudowuje się osiedle domów jednorodzinnych, z czego po jej południowej stronie wybudowano ponad 120 budynków, a po stronie północnej ponad 100 budynków, przy docelowej chłonności terenu ponad 500 budynków jednorodzinnych. Obecnie obserwowane jest coraz większe natężenie ruchu samochodowego przebiegającego przez ulice osiedla do centrum miasta, bez możliwości szybkiego włączenia sią do dróg wyższej klasy - dróg powiatowej 2905 S, DW 901 i dalej DK 40 oraz DK 94. Realizacja zadania pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, głównie w kierunku Gliwic i pozostałej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z pominięciem centrum miasta. Ponadto planowana budowa chodników umożliwi pieszym bezpośrednie, a zatem bezpiecznie dojście do takich miejsc, jak przystanki autobusowe, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 5, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, pobliskich sklepów oraz obecnie realizowanego w ramach RPO WSl 2014-2020 centrum przesiadkowego na placu kard. St. Wyszyńskiego. W ubiegłym roku była realizowana przez Powiat Gliwicki (przy dofinansowaniu z budżetu państwa) modernizacja skrzyżowania drogi 2905 S ul. Wyzwolenia z ul. kard. St. Wyszyńskiego. Ze względu na brak drogi alternatynej, cały ruch od strony Brynku został skierowany objazdem przez centrum miasta, co powodowało paraliż komunikacyjny. Planowana budowa ul. Lokalnej pozwoli uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, gdyż główny potok samochodów zostanie bezpośrednio skierowany na DW 901. Realizacja tego zadania bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i jest zgodna z misją miasta Pyskowice, którą jest kreowanie spójnego, zrównoważonego rozwoju zapewniającego najwyższą jakość życia mieszkańców współtworzących jego przyjazne środowisko.

Realizacja zadania jest elementem rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego pozytywnie wpływającym na poprawę dostępności komunikacyjnej i czasowej obszaru o wysokim wskaźniku peryferyjności. Projektowana droga będzie alternatywnym połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (tam skrzyżowanie z DK 11) a DW 901 przebiegającą od Gliwic i łączącą Pyskowice (skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej z Zawadzkiem w województwie opolskim. Jednocześnie w istotny sposób zostanie podniesione bezpieczeństwo ruchu drogowego.