„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” - KONKURS DLA ROLNIKÓW

2013-02-06

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują: Ogólnokrajowy konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE", którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunki konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.


W zgłoszonych do konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.


Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.


Regulamin Konkursu możliwy jest do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24, 25 tel. 34 3653292 oraz we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS, jak również na stronie www.krus.gov.pl.