AKCJA ZIMA

2010-11-30

W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym przedstawiamy informację dotyczącą jednostek odpowiedzialnych za stan dróg oraz chodników na terenie Gminy Pyskowice w sezonie zimowym 2010/2011.

Właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym osób fizycznych, należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego, czyją te chodniki stanowią własność. Do egzekwowania obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Umowny sezon zimowy w zakresie usuwania skutków zimy oraz zapewnienia przejezdności dróg i możliwości bezpiecznego poruszania się chodnikami na terenie miasta trwa od 01.11.2010r. do 15.04.2011r. Oznacza to, że firmy, z którymi w wyniku przetargów gmina zawarła umowy, gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne w celu skutecznego zwalczania skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych. Firmami tymi są:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 (dot. zimowego utrzymania ulic),

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedziba w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 (dot. zimowego utrzymania chodników).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu gminy sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat pod nr tel.: 332-60-12, 332-60-13, 332-60-15.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej pod nr tel.: 332-60-06 lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na w/w nr telefonu.