Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BADANIE OPINII NA TEMAT LOKALNYCH PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH

2009-11-10

Od października 2008 do czerwca 2009 na terenie Pyskowic przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Pyskowic na temat lokalnych problemów środowiskowych. Wykonano je na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego dla potrzeb projektu: „Umiejętność konsultacji społecznych na styku inwestycje-środowisko drogą do zrównoważonego rozwoju", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskano 202 ankiety.

W opinii większości ankietowanych warunki życia i mieszkania na przestrzeni ostatnich lat nie uległy zmianie lub poprawiły się, a większość z nich została oceniona jako dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oceniono zaopatrzenie w wodę, a najniżej - stan dróg.

Najczęściej wymieniane zalety Pyskowic to: cisza, spokój i prywatność oraz przyroda. Najczęściej wymieniane wady Pyskowic to brak miejsc rekreacyjnych.

W opinii większości ankietowanych stan środowiska naturalnego na przestrzeni ostatnich lat polepszył się lub nie uległ zmianie. Najwyższe oceny uzyskał stan zieleni, najniższe - czystość powietrza. Jako bogactwo przyrodnicze Pyskowic podawano przede wszystkim zieleń, a następnie zbiorniki wodne.

Wpływ środowiska na zdrowie był oceniany w równej mierze jako korzystny, jak i niekorzystny. Wśród wypowiedzi dotyczących oczekiwanych, korzystnych dla zdrowia zmian najwięcej dotyczyło zmniejszenia niskiej emisji i poprawy warunków rekreacji.

Wykorzystanie specyfiki środowiska naturalnego przy zagospodarowaniu przestrzeni uzyskało dominującą średnią ocenę, natomiast opinie dotyczące samego sposobu zagospodarowania przestrzeni są spolaryzowane - w równej mierze pozytywne jak negatywne. Większość mieszkańców nie zgłasza szczególnych uciążliwości związanych z prowadzonymi inwestycjami, a tym, którzy ich doświadczają najbardziej dokuczają łączące się z nimi niedogodności w ruchu drogowym.

Najwięcej ankietowanych oceniło warunki funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych jako przeciętne. Oceniając warunki prowadzenia gospodarstw ekologicznych najczęściej podawano jako odpowiednie warunki przyrodnicze, a nieodpowiednie - warunki finansowe, wiedzę i zainteresowanie rolników oraz możliwości techniczne.

Duża ilość ankietowanych nie wypowiedziała się w kwestii problemów w zakresie ochrony środowiska. Osoby, które się wypowiedziały najczęściej zgłaszały jako problem: gospodarowanie odpadami i niską emisję.

To, co powinno być jak najszybciej zrobione w zakresie ochrony środowiska, to w opinii większości ankietowanych: rozwiązanie problemów związanych ze śmieciami oraz poprawa jakości ogrzewania i termomodernizacja, a dzięki temu likwidacja niskiej emisji.

Porównanie wyników ankietyzacji z dokumentami programowymi gminy wskazało dużą zbieżność pomiędzy opiniami i postulatami respondentów, a polityką władz przyjętą w zakresie ochrony środowiska. To, co wg ankietowanych powinno być jak najszybciej zrobione - uporządkowanie gospodarki odpadowej - jest jednym z podstawowych wymogów realizujących pyskowicki Program Ochrony Środowiska, przy czym za podstawowy priorytet przyjęto ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Pozostałe postulaty znajdują również odzwierciedlenie w planach gminy. Ograniczone środki finansowe powodują jednak, że nie zawsze oczekiwania mieszkańców są realizowane w satysfakcjonującym terminie czy zakresie.

Sami mieszkańcy czasem też nie realizują możliwych dla siebie działań w zakresie ochrony środowiska np. wyrzucając śmieci w nie przeznaczonych do tego miejscach, paląc je w domowych piecach czy niszcząc zieleń.

 

Opracowanie: Krystyna Kozikowska-Koppel

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji można uzyskać w Punkcie Informacji Ekologicznej. Można tam zgłaszać również zapytania, wnioski i problemy związane z ochroną środowiska.
Punkt Informacji Ekologicznej
Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1 III piętro,
44-100 GLIWICE, skr. poczt. 489
telefon: 032 231 85 91
e-mail: biuro@pkegliwice.pl


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę