Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. 

W okresie od 13 czerwca do 6 lipca br. na terenie powiatu gliwickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Termin wyznaczony dla mieszkańców Pyskowic to 21, 22 i 23 czerwca. Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawna Wojskowa Komenda Uzupełnień) przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób objętych kwalifikacją, tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności: A, B, D lub E, założenie ewidencji wojskowej, a także rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

W tym roku kwalifikacją zostali objęci mężczyźni urodzeni w 2003 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Na kwalifikację zostaną wezwane także kobiety, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
    dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada;
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
  4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
    kwalifikacje zawodowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - telefon: 32 33 260 21.