Kwalifikacja wojskowa

Poniżej link do obwieszczenia wojewody w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r.; poz. 1541),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.; poz.1980).

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji podlegające temu obowiązkowi wzywane są do stawienia za pomocą obwieszczeń Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej, które są rozplakatowane 14 dni przed ogłoszeniem kwalifikacji wojskowej na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Pyskowice wzywa osoby zgłaszające się do kwalifikacji do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej również za pomocą wezwań imiennych, które doręczone są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby zgłaszającej się do kwalifikacji, podlegającego kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić Burmistrza Miasta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

 Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej:

  •  po raz pierwszy - przedstawia:

Burmistrzowi Miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Powiatowej Komisji Lekarskiej - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku

  •  przed komisją lekarską kolejny raz - przedstawia :

Burmistrzowi Miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumenty lekarskie, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – książeczkę wojskową, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 Dodatkowe informacje:

  • Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
  • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed Burmistrzem Miasta, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
  • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu wyznaczenia im miejsca i terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
  • Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.