Uprawnienia żołnierza rezerwy w przypadku odbycia ćwiczeń wojskowych

Świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Kto może załatwić sprawę: 

Żołnierz rezerwy oraz osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r.  o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2019 r.; poz. 1541),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018r.; poz. 881)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego do pobrania w linku poniżej.

2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych do pobrania w linku poniżej.

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego*, pracodawcy*, burmistrza*, w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, po dokonaniu czynności o których mowa w § 5 ust. 1 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018r., poz. 881) oraz datę wydania zaświadczenia.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 210 (I piętro) lub telefonicznie tel. (32) 332 60 21.