BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

2011-01-25

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych organizują IX edycję ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

 

Warunki konkursu:
Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do dnia 15 marca do najbliższej Placówki Terenowej KRUS - osobiście, za pośrednictwem poczty lub innych osób. Szczegółowa informacja o warunkach udziału w konkursie dostępna jest w Placówce KRUS, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.


W zgłoszonych do konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
• przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
• wyposażenie w sprzęt p. poż.,
• ogólną estetykę gospodarstwa,
• praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Dla laureatów przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.


Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.