„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

2016-02-08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS do 31 marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach (tel. 32 302 90 12), a także na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - logo

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.

 

Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach będą oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;

- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych;

- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory inne zabezpieczenia przed wypadkami;

- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie;

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;

- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej;

- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;

- estetykę gospodarstw.

 

Do udziału w dorocznym Konkursie Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych, poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.