CHODNIK PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

2009-01-29

W dniu 15.12.2008 r. zostały ukończone roboty budowlane w ciągu ul. Poznańskiej tj. drodze wojewódzkiej nr DW 901 w Pyskowicach, przedmiotem których była budowa chodnika na odcinku od Cmentarza Komunalnego do siedziby firmy Schenker z zatokami autobusowymi oraz wysepką azylu dla pieszych na przejściu do Cmentarza.

Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda S.J. z siedzibą w Gliwicach partner konsorcjum, wyłonionego w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Pyskowice w sierpniu 2008 r. 

Prace budowlane wykonywane były na podstawie projektu opracowanego w 2007 r. przez firmę TRAFFIC-SYSTEM z Zabrza i decyzji Wojewody Śląskiego nr 53/08 z dnia 31 marca 2008 r. zatwierdzającej w/w projekt i udzielającej pozwolenia na budowę. Docelowa organizacja ruchu drogowego wprowadzona po zakończeniu prac budowlanych wykonana została zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 18.02.2008 r. zaopiniowanym przez Komendę Wojewódzką Policji i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Projekt przewidywał wykonanie wysepki azylu dla pieszych na przejściu przez ul. Poznańską od osiedla do Cmentarza Komunalnego. Celem takiej organizacji ruchu było podniesienie bezpieczeństwa pieszych na w/w przejściu z uwagi na wysoką prędkość pojazdów, w tym głównie pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Poznańską stwarzającą zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Od dnia wprowadzenia i odbioru oznakowania ul. Poznańskiej na przedmiotowym odcinku, dwukrotnie doszło do uszkodzenia oznakowania wysepki azylu od strony DK 94 tj. „obwodnicy miejskiej" w dniu 21-22 grudnia ubiegłego roku i 21-22 stycznia 2009 r. Naprawę oznakowania wykonano bezzwłocznie. Przyczyną zaistniałych zdarzeń była nadmierna prędkość pojazdów, a wg naocznego świadka rzekomo „wyścigi" kierowców samochodów osobowych.

Przypominamy kierowcom, iż na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 901 obowiązuje prędkość do 50 km /h. Niezależnie od powyższego dwa oznakowane przejścia dla pieszych oraz znak ostrzegawczy A-16 „piesi na jezdni" nie powinny zachęcać do poruszania się z prędkością wyższą od obowiązującej.

 

Przedmiotowe zadanie było realizowane przez Gminę Pyskowice zarówno na etapie projektowania jak i na etapie wykonawstwa w ramach porozumień zawartych z Województwem Śląskim w roku 2007 i 2008. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu Województwa Ślaskiego. Łączny koszt zadania wyniósł 1.523.940,81 zł., z czego kwota 37.820,00 zł. stanowi koszt dokumentacji.