CZERWCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-06-19

W czwartek 25 czerwca br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Wręczenie nagród uczniom – laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015.

 

IV. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice znak Fn.0002.001.2015 z 10.06.2015 r. oraz znak  GK.0012.016.2015 z 9.06.2015 r. – przekazano do skrytki radnego 11.06.2015 r.)

 

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2014:

1) odczytanie projektu uchwały;

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

 

IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie;

2) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 r.

4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

 

X. Rozpatrzenie skargi z dnia 27 marca 2015 r. na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.

 

XI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2015 r.;

4) udziału gminy Pyskowice w konkursach na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

5) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach stanowiących działki 612/1, 613/1 i 614/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości;

6) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach;

7) powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.;

9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

 

XII. Sprawy organizacyjne.

 

XIII. Zamknięcie sesji.