Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

CZERWCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-06-19

W czwartek 25 czerwca br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Wręczenie nagród uczniom – laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015.

 

IV. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice znak Fn.0002.001.2015 z 10.06.2015 r. oraz znak  GK.0012.016.2015 z 9.06.2015 r. – przekazano do skrytki radnego 11.06.2015 r.)

 

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2014:

1) odczytanie projektu uchwały;

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

 

IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 r.

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie;

2) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 r.

4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

 

X. Rozpatrzenie skargi z dnia 27 marca 2015 r. na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.

 

XI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2015 r.;

4) udziału gminy Pyskowice w konkursach na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

5) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach stanowiących działki 612/1, 613/1 i 614/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości;

6) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach;

7) powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.;

9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

 

XII. Sprawy organizacyjne.

 

XIII. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę