CZERWCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-06-22

W czwartek 28 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 12.00, odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o przygotowaniu gminy do wdrożenia Programu „Dobry Start”  dot. wyprawki dla uczniów „300+”.

 

VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.

 

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2017 (druk nr 398):

1) odczytanie projektu uchwały;

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.;

3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;

4) przedstawienie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;

5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

 

VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r. (druk nr 399):

1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice;

2) odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r.;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;

4) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r.;

5) dyskusja;

6) głosowanie nad projektem uchwały.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 396);

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 402);

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 403);

4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (druk nr 400);

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 401);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 404);

7) wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 397).

 

X. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

XI. Sprawy organizacyjne.

 

XII. Zamknięcie sesji.