Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Informacyjnego Miasta Pyskowice

Urząd Miejski w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Informacyjnego Miasta Pyskowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.
 • Formularze znajdujące się na stronie mogą nie być w pełni dostępne.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kowalski.
 • E-mail: p.kowalski@pyskowice.pl
 • Telefon: 323326049

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Pyskowice
 • Adres: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice
 • E-mail: info@pyskowice.pl
 • Telefon: 323326020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoba niepełnosprawna ruchowo chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach może dostać się do budynku poprzez wejście usytuowane od strony parkingu, przy zachodnim skrzydle. Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzięki specjalnie do tego dostosowanemu podjazdowi. Z udogodnienia mogą również korzystać opiekunowie z dziećmi w wózku.

W zachodnim skrzydle budynku działa winda, łącząca parter z dwoma górnymi kondygnacjami. Urządzenie dostosowane jest do osób o szczególnych potrzebach – kabina posiada drzwi w szerokości umożliwiającej wjazd wózków, zewnętrzny i wewnętrzny panel sterujący na obniżonej wysokości wraz z przyciskami o wypukłych opisach i cyfrach w alfabecie Braille’a, system informacji głosowej.

Korytarz oraz pomieszczenia na paterze w strefie obsługi interesanta zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, m.in. poprzez dostosowanie szerokości otworów drzwiowych do gabarytów wózków inwalidzkich.

Pod kątem dostępności urzędu dla osób niedowidzących i niewidzących wprowadzono narzędzia orientacji w budynku w postaci planów tyflograficznych, czyli przestrzennych, trójwymiarowych modeli rozkładu pomieszczeń w urzędzie, z zaznaczeniem dróg ewakuacyjnych.

Mapy o podobnej funkcjonalności wykorzystano do informowania o planie pomieszczenia w przypadku dwóch toalet na paterze z dostosowaniami dla osób o szczególnych potrzebach. Temu samemu celowi służy oznaczenie pokoi numerami (lub innymi informacjami) w alfabecie Braille’a, łącznie z drzwiami toalet czy w rejonie windy.

W budynku urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami powinna zgłosić się do usytuowanego na parterze Biura Obsługi Interesanta, gdzie przedstawia charakter i rodzaj załatwianej sprawy. Pracownik BOI wzywa właściwego do jej załatwienia pracownika urzędu i osoba taka zostaje w pełni i stosownie obsłużona.

Niezależnie od rodzaju załatwianej sprawy każdy pracownik urzędu jest zobowiązany do okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez udzielenie wyczerpujących informacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.

 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 3. Widoczny fokus.

 4. Dostępność pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących w Biurze Obsługi Interesantów, Urzędzie Stanu Cywilnego (m.in. załatwianie spraw meldunkowych), w Wydziale Gospodarki Lokalami (obsługa najemców), w kasie oraz sekretariacie.

 5. Prezentacja funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w Polskim Języku Migowym.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023. 20 t.j.) obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 t.j. z późn. zm.).
 Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (32 332 60 00), faxem (32 332 60 02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nie musi być wcześniej uzgadniana.