DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2013-06-27

Zapraszamy wszystkie osoby, które złożyły „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" po odbiór zawiadomienia o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę. Zawiadomienia są do odebrania w pokojach 309 i 310 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach pracy Urzędu. Przypominamy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazaną w złożonej deklaracji należy wnosić: przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Apelujemy również do wszystkich osób, które nie dostarczyły deklaracji, o niezwłoczne jej złożenie w tut. Urzędzie.