Konsultacje społeczne w sprawie studium. Twój głos jest ważny!

Szanowni Mieszkańcy,

obecnie trwają prace nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym obszar w granicach administracyjnych miasta. Pracom tym będą towarzyszyć konsultacje społeczne, których celem jest włączenie mieszkańców do dyskusji nt. kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennych naszego miasta.

„ZIELONE PYSKOWICE” - pod takim hasłem jest realizowany projekt Studium, w którym skupimy się na idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kształtowania przestrzeni miejskiej.
Rozpoczęte konsultacje społeczne będą nie tylko pogłębieniem i wzmocnieniem dialogu społecznego w procesach planistycznych, ale stanowić będą także szansę na pozyskanie opinii i pomysłów na dalszy rozwój naszego miasta.

To Państwa głos jest najcenniejszy, a moim zadaniem jest robić wszystko aby był wysłuchany i realizowany.

Z wyrazami szacunku

Adam Wójcik
Burmistrz Pyskowic


W ramach udziału w projekcie „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0” samorząd Pyskowic przystępuje do ostatniego etapu konsultacji społecznych w sprawie studium kierunków zagospodarowania i rozwoju w formie „Kawiarenki obywatelskiej” - WORLD CAFÉ.

W końcowym etapie konsultacji, zostaną uruchomione trzy punkty terenowe „Kawiarenek”, zlokalizowane w Parku Miejskim przy ul. Powstańców Śląskich. Czynne będą 29 czerwca br., od godz. 14.00.

Zapraszamy do rozmów na temat:
- zbiorników retencyjnych,
- ścieżek rowerowych,
- powrotu kolei „Pyskowice Miasto”.

Na miejscu czekać będą także: atrakcje dla dzieci, poczęstunek oraz drobny upominek.

Zachęcamy do udziału!

 

Otofotomapa Pyskowic z zaznaczonym stanowiskiem word cafe w Parku Miejskim

 

Ruszamy z kolejnym etapem konsultacji społecznych, realizowanych w ramach udziału miasta
w projekcie „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0”. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat sporządzanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach kolejnego etapu, zostaną uruchomione punkty terenowe mieszczące się na terenie naszego miasta:

 • w dniach od 27.05.2021 r. do 28.05.2021 r. na placu Piłsudskiego w Pyskowicach, w godz. 14.00 - 17.00
mapa z zaznaczoną tężnią przy pl.Piłsudskiego
 • w dniu 29.05.2021 r. oraz 31.05.2021 r. w Parku Miejskim, przy ulicy Powstańców Śląskich
  w Pyskowicach, w godz. 13.00 - 16.00.
mapa z zaznaczoną pergolą w Parku Miejskim

Punkty zostaną wyposażone w narzędzia umożliwiające wyrażenie opinii, jak ankiety oraz mapy, na których będzie można zaznaczyć swoje propozycje i uwagi.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, gdyż Państwa sugestie, będą cenną wskazówką przy tworzeniu studium.


 

Dlaczego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest tak istotne? To dokument planistyczny kreujący politykę przestrzenną oraz perspektywy rozwoju gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiążącym dla burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służącym ich koordynacji. Mówiąc w uproszczeniu: ustalenia studium muszą mieć odzwierciedlenie w planie miejscowym. Szerzej zainteresowanych odsyłamy do rozdziału 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami).

Konsultacje społeczne nad studium gmina Pyskowice prowadzi w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszym z etapów konsultacji społecznych jest ankieta, która ma na celu zbadanie Państwa zdania na temat:

 • zbiorników retencyjnych,
 • ścieżek rowerowych,
 • powrotu kolei - stacja „Pyskowice Miasto”,
 • obwodnicy miasta.

Ankieta dostępna będzie do 12 marca br. w wersji elektronicznej pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlbImMAxecZenmZY90AGN6hE5eidWHiJineLd5I-tuE2Uxg/viewform, a w wersji papierowej:

 • w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3),
 • w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27),
 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Józefa Piłsudskiego 1).

Wkrótce pojawią się również informacje o kolejnych etapach konsultacji, jak:

 • wywiady indywidualne,
 • world cafe (dyskusja w grupach),
 • terenowy punkt konsultacyjny.

Zapraszamy do udziału! Państwa głos jest dla nas bardzo ważny!


Ulotka informacyjna o konsultacjach zgodna w treści z informacjami w artykule