Dokumenty związane z licencją na krajowy przewóz osób


Dostosowanie licencji taxi wydanych przed 01.01.2020 r. do obowiązujących przepisów prawa

Przypominamy o obowiązku dostosowania licencji wydanych w latach 2002-2019 do obowiązujących przepisów. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę licencji. Jeżeli wniosek nie wpłynie do 31 grudnia 2022 r., licencja wygaśnie.

Co trzeba wiedzieć?

  1. O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający przedmiotową licencję udzieloną przed 31.12.2019 r.
  2. Licencje wydane przed 31.12.2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.
  3. Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.
  4. Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
  5. W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.