Dokumenty związane z licencją na krajowy przewóz osób


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1123) przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydaną przez Burmistrza Miasta Pyskowice przed 17 września 2023 r. są zobowiązani w terminie do 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 2201). W zestaw dokumentów, które należy złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, wchodzą:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym - obywatele Ukrainy lub obcokrajowcy posiadający zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych mogą tymczasowo zastąpić to zaświadczenie oświadczeniem,
 • aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • polskie prawo jazdy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, z wyłączeniem zagranicznych uprawnień do kierowania pojazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu (w art. 5 ust 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.),
 • dowód rejestracyjny pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
 • w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, wraz ze zgodą na wykorzystywanie go w celach zarobkowego przewozu osób taksówką,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • wykaz kierowców,
 • świadectwo/a legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/pojazdach (jeżeli występuje),
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

Obowiązek przedłożenia dokumentów ciąży na przedsiębiorcy posiadającym licencję, a nie na kierowcy. Dokumenty przedkładane do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w postaci elektronicznej powinny być dokumentami podpisanymi przez osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku przedłożenia dokumentów do 31 marca 2024 r. licencja i wypisy do licencji zachowują ważność do 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie z urzędu będą wygaszane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Pyskowice. W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową).

 

Opłaty prosimy uiszczać na rachunek bankowy: Gmina Pyskowice 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953.