Odnawialne Źródła Energii

W związku z dużym zainteresowaniem sprawami związanymi z lokalizacją przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych oraz biogazowni i banków energii Urząd Miejski w Pyskowicach informuje że dotychczas:

 1. nie zostały wydane oraz nie są procedowane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowych inwestycji na terenie gminy Pyskowice;
 2. wydana została jedna decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowych inwestycji na terenie gminy Pyskowice, na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW oraz powierzchni poniżej 1 ha;
 3. w dniu 27 października 2022 roku Rada Miejska w Pyskowicach podjęła uchwałę nr L/462/2022 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice, informację na temat przystąpień do opracowania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego można znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.pyskowice.pl/) lub Systemie Informacji Przestrzennej (https://mpyskowice.e-mapa.net/);
 4. tereny pod zabudowę farm fotowoltaicznych zostały wyznaczone w obowiązujących planach  zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pyskowice, a mianowicie w:
  • Uchwale Nr L/462/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.10.2022 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pyskowice;
  • Uchwale XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.02.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej – struktura władania pod ww. inwestycję – gospodarstwa rolne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki handlowe, Skarb Państwa, gmina Pyskowice;
  • Uchwale Nr XLII/324/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.12.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901– ul. Poznańskiej – struktura władania pod ww. inwestycję – Agencja Własności Rolnej i gospodarstwa rolne osób fizycznych;
  • Uchwale Nr XL/298/2017 z dn. 26.10.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan – struktura władania pod ww. inwestycję – Agencja Własności Rolnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych, gmina Pyskowice;
  • Uchwale Nr XXXIV/251/2017 z dn. 27.04.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej – struktura władania pod ww. inwestycję – Agencja Własności Rolnej, gospodarstwa rolne osób fizycznych, gmina Pyskowice;
 5. gmina Pyskowice nie jest w posiadaniu gruntów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji, natomiast jest w posiadaniu działek o klasach bonitacyjnych (IV – VI), grunty te nie są położone w pobliżu linii lub stacji transformatorowych średniego napięcia;
 6. oddanie gruntów stanowiących własność gminy w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej oraz przeprowadzenia procedury przetargowej;
 7. informacje o szczegółowym przeznaczeniu gruntów na terenie gminy Pyskowice znajdują się na https://mpyskowice.e-mapa.net/ (należy odznaczyć w warstwach „zagospodarowanie przestrzenne” dalej wybierając „studium” lub „plany miejscowe”);
 8. informacja o strukturze własności terenów w gminie Pyskowice, w tym gminnych, znajduje się na https://gliwicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy (należy odznaczyć w warstwach mapy „analityczne” i dalej „struktura władania”).

Sporządził: Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji