Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Ważne informacje

 • Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie, który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych przed rozpoczęciem świadczenia usług. Na terenie Pyskowic ww. ewidencję prowadzi Burmistrz Miasta Pyskowice.
 • Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe. Podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 • Ewidencja ta nie obejmuje obiektów hotelarskich z kategorią: hoteli, moteli, pensjonatów oraz kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 • Karta ewidencyjna obiektu zawiera:
  *określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem zamieszkania,
  *nazwę i adres obiektu,
  * informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
  * informację o liczbie miejsc noclegowych.
 • Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
  * zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  * uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
  * zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  * zmianie liczby miejsc noclegowych.
  Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.
 • Burmistrz Miasta Pyskowice ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu na wniosek i w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj zgłoszenie.
 2. W zgłoszeniu podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiadasz.
 3. Złóż zgłoszenie osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera (dla celów dowodowych zaleca się wysłanie listem poleconym) na adres Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miejski w Pyskowicach, ul.Strzelców Bytomskich 3, 44 – 120 Pyskowice) lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Pyskowice, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

​ Wzory dokumentów

Ile trwa załatwienie sprawy?

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Opłaty i jak ich dokonać?

Dokonanie zgłoszenia/zmiany w ewidencji - nie podlegają opłacie.

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Gmina Pyskowice
PKO BP S.A. 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

​​Więcej informacji

Wydział Kultury i Promocji

I piętro, pokój nr 252

tel. 32 332 60 63

e-mail: a.pikul@pyskowice.pl


Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. poz. 1635).

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pyskowice , dane adresowe: ul.Strzelców Bytomskich 3, 44 – 100 Pyskowice, e-mail: info@pyskowice.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@pyskowice.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. prowadzenia Ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, wynikającego z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie , a ponadto z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym okresie będą one przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. W przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą przetwarzane będą następujące kategorie odnośnych danych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji usług określonych w ustawach.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

Podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.