Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Aktualności

Dzienny Dom „Senior+" zatrudni terapeutę zajęciowego.


 

Osoba na tym stanowisku będzie miała następujący zakres obowiązków:
- prowadzenie terapii zajęciowej;
- prowadzenie treningu umiejętności praktycznych;
- prowadzenie treningu zarządzania mieszkaniem w tym treningu zarządzania energią;
- prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej;
- prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

Wymagania dla osoby na tym stanowisku:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub specjalność terapia zajęciowa lub tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.);
- min. roczne doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy;
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość, otwartość, asertywność.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, na czas trwania projektu do 30.04.2021 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 724 54 79.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny oraz CV) można składać do dnia 20.09.2019 r.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 30 dni po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.


TARGI SENIORA "SILVER SILESIA" oraz I WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SENIORALNA


W dniach 8 i 9 października 2019 roku w Arenie Gliwice odbędą się Targi Seniora „Silver Silesia". Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji towarzyszących:
- warsztaty skierowane do Seniorów
- bezpłatne porady i zabiegi kosmetyczne oraz fizjoterapeutyczne
- występy zespołów artystycznych.
W strefie gastronomicznej będzie można zakupić posiłki, napoje, przekąski.

Rozpoczęcie Targów:

w dniu 8 października o godzinie 11:00
w dniu 9 października o godzinie 10:00

Zakończenie Targów:

w dniu 8 października o godzinie 17:00
w dniu 9 października o godzinie 16:00


Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie I Wojewódzka Konferencja Senioralna, która odbędzie się 8 października 2019 roku w Holu C Areny Gliwice. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.


UDZIAŁ DLA WSZYSTKICH WYSTAWCÓW, UCZESTNIKÓW KONFERENCJI I SENIORÓW JEST BEZPŁATNY.


Wszelkie informacje oraz formularze zgłoszeniowe / rejestracyjne dostępne są TUTAJ


Konkurs "AKTYWNY SENIOR"


Wojewoda Śląski ogłosił konkurs na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. Celem konkursu jest wyróżnienie Seniorek i Seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Wyróżniono dwie kategorie: „Aktywna seniorka” i „Aktywny senior”. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PN. „AKTYWNY SENIOR” wraz z wymaganymi oświadczeniami: załącznik nr 2 i załącznik nr 3 (do pobrania poniżej).

Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR”lub przesłać skanem na adres e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl lub dostarczyć osobiście do kancelarii w ww. siedzibie (pokój 161, stanowisko 23 i 24).

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2019 roku (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego).

 


OD 1 CZERWCA PRACUJĄCY EMERYCI I RENCIŚCI MOGĄ DOROBIĆ WIĘCEJ


 

Wielu emerytów i rencistów pomimo pobierania świadczeń, nadal pracuje. Część z nich musi pilnować , aby nie przekroczyć dozwolonych kwot.


Po przekroczeniu tych kwot świadczenie może zostać pomniejszone lub całkowicie zawieszone. Osoby, które przeszły na emeryturę po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego – kobiety 60 lat a mężczyźni 65, mogą dorabiać bez ograniczeń. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. W porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 marca do 31 maja, pracujący emeryt i rencista będzie mógł dorobić więcej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnim miesiącu każdego kwartału ogłasza limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, czyli od 1czerwca do 31 sierpnia 2019r.

Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:

• nie przekroczymy 3465,70 zł miesięcznie– świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,

• przekroczenie 3465,70zł, ale nie więcej niż z 6436,30 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,

• przekroczenie 6436,30 zł,- wypłata świadczenia będzie zawieszona.

Od 1 czerwca wzrasta również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Będzie to kwota 3465,70 zł. ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Rodzaje przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej:

przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną.

W przypadku tego rodzaju renty wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 


DZIENNY DOM "SENIOR+"


 

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, iż od KWIETNIA 2019 r. rozpocznie działalność Dzienny Dom ,,Senior+" w Pyskowicach przy ul. Cichej 1.

Pełna informacja o przedsięwzięciu TUTAJ

 


Konkurs ,,Aktywny senior to bezpieczny senior"


 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji biorąc pod uwagę fakt, że osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego dotyczącego zagrożeń bezpieczeństwa seniorów i uświadamiania im tych zagrożeń. Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia, zrzeszonych w organizacjach senioralnych z tym, że zespoły opracowujące spot mogą np. tworzyć dziadkowie wraz z pełnoletnimi wnukami. Istotnym jest, aby w takim zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy zgłaszane do konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.mswia.gov.pl


Szkolenie dla seniorów


 

W efekcie współpracy władz miasta z Fundacją Partycypacji Społecznej, w dniu 29.10.2018 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach rozpoczyna się, dla osób które ukończyły 65 rok życia, szkolenie z zakresu obsługi komputera, tabletu i innych urządzeń IT jak również poruszania się w Internecie i korzystania z bankowości online, zakupów online itp.

Prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pyskowicach nabór, zgromadził 60 zainteresowanych szkoleniem seniorów. Podzieleni na 10 osobowe grupy mają przed sobą 60 godzin szkolenia każdy. Rzetelne uczestnictwo będzie nagrodzone nie tylko zdobytą wiedzą, ale również otrzymanym na własność tabletem. Skorzysta również Miejska Biblioteka, gdyż zgodnie z założeniem wykorzystywane w szkoleniu laptopy staną się jej własnością.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 i projektu dla Śląska pn. ,,Śląska Akademia Senior@”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę