Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dzienny Dom "Senior " w Pyskowicach - www.dds-pyskowice.pl

Dzienny Dom „Senior+" zatrudni terapeutę zajęciowego.


 

Osoba na tym stanowisku będzie miała następujący zakres obowiązków:
- prowadzenie terapii zajęciowej;
- prowadzenie treningu umiejętności praktycznych;
- prowadzenie treningu zarządzania mieszkaniem w tym treningu zarządzania energią;
- prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej;
- prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

 

Wymagania dla osoby na tym stanowisku:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub specjalność terapia zajęciowa lub tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.);
- min. roczne doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy;
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość, otwartość, asertywność.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 724 54 79, 32 332 60 78 oraz 32 332 60 04.

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny oraz CV) można składać do dnia 21.01.2020 r.

 

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 30 dni po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.


DNI OTWARTE DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" 3-7 CZERWCA 2019 R.  


 

Dzienny Dom „Senior+" w Pyskowicach zaprasza wszystkich chętnych Seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia, zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice do zapoznania się z ofertą zajęć placówki podczas dni otwartych, które potrwają do 7 czerwca 2019 r., w godzinach od 9.00 do 12.00.


ZAPRASZAMY!


Rozpoczęcie działalności: KWIECIEŃ 2019 r.


 

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020.

 

Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+" obejmować będzie:

• opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w
  społeczeństwie,
• aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie
  tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej,
• organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi seniorów poprzez popularyzację
  interesujących zagadnień,
• stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów
  wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości,
• utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,
• umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, w tym m.in. organizowanie
  imprez okolicznościowych, dostęp do prasy i telewizji,
• podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i integracji ze środowiskiem.

Dzienny Dom „Senior+" funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku, począwszy od 1 kwietnia 2019r., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku zlokalizowanym przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach.

 

Forma uczestnictwa w programie:

• stała (uczestnik korzysta codziennie z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+),
• niestała ( uczestnik korzysta z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+ w wybrane dni
  tygodnia),
• otwarta (uczestnik uczestniczy tylko w ogólnodostępnych zajęciach otwartych).

 

Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu "Senior+" obejmuje:

• 8 godzinny pobyt,
• jeden ciepły posiłek,
• pomoc wykwalifikowanych pracowników,
• terapię zajęciową,
• szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
• realizację potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
• możliwość korzystania z komputera i internetu,
• odpoczynek.

Wysokość odpłatności ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu do Dziennego Domu „Senior+", zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+".

 

Beneficjentami Dziennego Domu „Senior+" są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a. ukończyły 60 rok życia
b. są nieaktywne zawodowo
c. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pyskowice
d. są zdolne do samoobsługi


DOKUMENTY


Dokumenty , który należy złożyć, celem ubiegania się o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+":
a. wypełniony wniosek o przyjęcie
b. wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
c. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach lub do pobrania na stronie .

Wypełnione dokumenty (wniosek, kwestionariusz i zaświadczenie o stanie zdrowia) będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 107 (parter), w godzinach pracy Urzędu, w terminie od dnia 07.03.2019 r.


KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW


Kwalifikację uczestników do Dziennego Domu „Senior+" prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Zgłoszenia uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior+" będą poddane przez Ośrodek Pomocy Społecznej ocenie w oparciu o kwalifikację formalną zgłoszeń.

 

Do kryteriów formalnych, których łączne spełnienie warunkuje poddanie zgłoszenia ocenie zalicza się:
a. ukończenie 60 roku życia
b. brak aktywności zawodowej
c. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Pyskowice
d. zdolność do samoobsługi

 

W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.


Po zakończeniu weryfikacji dokumentów pod względem formalnym zostanie sporządzona lista podstawowa uczestników.
W miejscu zamieszkania uczestników znajdujących się na ww. liście zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Dziennego Domu ,,Senior+" oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Dziennym Domu "Senior+".
Osoby, które zostały zakwalifikowane, ale nie zostały przyjęte do Dziennego Domu „Senior+" , z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo przyjęcia się w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub zwolnienia się miejsca w Dziennym Domu „Senior+". Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji w sprawie działalności Dziennego Domu „Senior+" udziela Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz pod nr telefonu 32 332 60 04.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę