DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH DO DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

2012-06-27

Informujemy, że nadal istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Budżetu Miasta do planowanej inwestycji ekologicznej. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje realizowane w danym roku kalendarzowym upływa 31 sierpnia br. Regulamin oraz pliki do pobrania znajdują się w zakładce Gospodarka Komunalna/Ochrona Środowiska/Dotacje na inwestycje ekologiczne.

Informujemy mieszkańców Pyskowic, że nadal istnieje możliwość uzyskania dofinansowania

z Budżetu Miasta do planowanej inwestycji ekologicznej polegającej na:

1. uruchomieniu domowych kotłowni centralnego ogrzewania na :
a) gaz z sieci,
b) olej opałowy,
c) gaz płynny,
d) energię elektryczną,
e) drewno,
f) inne odnawialne źródła energii (energia ziemi, energia wody, energia wiatru, energia słoneczna).
2. uruchomieniu domowych kotłowni centralnego ogrzewania nowej generacji na paliwo stałe z pełną automatyką, posiadających aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydane przez akredytowane laboratorium,
3. podłączeniu się do kotłowni lokalnych lub miejskich.
4. ograniczeniu zużycia energii konwencjonalnej do celów bytowych poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii ( kolektora słonecznego ).

 

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje realizowane w danym roku kalendarzowym upływa 31 sierpnia. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 50% kosztów inwestycyjnych - przy czym nie może być większa niż 2.000,00 zł kosztów poniesionych przez wnioskodawcę wyłącznie na:
1) zakup ekologicznego źródła ciepła,
2) zakup kolektora(ów) słonecznego(ych),
3) wykonanie przyłącza w przypadku podłączenia budynku do kotłowni lokalnych lub miejskich.
Wnioskodawca po zawarciu umowy z Gminą i wykonaniu instalacji w terminie do 15 października winien złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przyznawania dotacji ekologicznych będącego załącznikiem do Uchwały Nr V/37/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

 

Dofinansowaniu nie podlegają :
1. koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji
2. koszty zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu (np. termowentylatory, grzejniki na naftę, propan-butan i inne),
3. zmiana systemów grzewczych w wyniku dobrowolnego odłączenia się od kotłowni lokalnych lub miejskich,
4. zmiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze.

 

Dotacja przysługuje jednorazowo na budynek mieszkalny lub mieszkanie z tym, że dotacja nie przysługuje, gdy na daną inwestycję inwestor uzyskał inne środki publiczne (m.in. w ramach PONE).

Informujemy, że druki wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji są do pobrania na stronie internetowej www.pyskowice.pl - zakładka Ochrona Środowiska, w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miejskiego (p. 107 - parter budynku) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (p. 310 - II piętro budynku). Informacja pod numerem tel. /32/ 332 60 14