DYŻUR MOBILNEGO STANOWISKA ZIP

2015-05-27

9 i 10 czerwca br. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (w holu na parterze) przy specjalnym stanowisku odbędzie się dyżur mobilnego stanowiska Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, wystarczy przyjść do mobilnego stanowiska ZIP z ważnym dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Po otrzymaniu danych dostępowych w mobilnym punkcie ZIP (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło), można już w pełni korzystać z serwisu zip.nfz.gov.pl. Zarówno rejestracja jak i korzystanie ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta są bezpłatne. ZIP to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 r. oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia.

ZIP i wiesz wszystko!

 

Informacje o przepisanych lekach, udzielonych poradach i kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie naszego leczenia teraz można śledzić także online. A to za sprawą Zintegrowanego Informatora Pacjenta – ogólnopolskiego serwisu, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 r. oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. Do końca marca 2015 r., tylko w województwie śląskim Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 152 tys. loginów i haseł dostępowych do ZIP.

 

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób online zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Co wiemy dzięki ZIP?

 

Dzięki ZIP, po odebraniu w mobilnym stanowisku, delegaturze, sekcji obsługi ubezpieczonych lub siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili, za pomocą Internetu (po zalogowaniu się na stronie zip.nfz.gov.pl), zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.

 

System dostarcza pacjentowi informacji o świadczeniach udzielonych mu od 2008 r., w tym m.in.:

- gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,

- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,

- gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,

- czy jest ubezpieczony,

- w kolejce do których specjalistów i uzdrowisk czeka,

- informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

 

Dodatkowo, poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta mogą zarejestrować się pacjenci, którzy z ważnym dowodem osobistym lub paszportem odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane udostępniane w Informatorze są tzw. danymi wrażliwymi i zgodnie zasadami ochrony danych osobowych oraz wytycznymi GIODO, podlegają szczególnej ochronie. Dlatego wymagana jest osobisty odbiór loginu i hasła ZIP.

 

Rodzice zgłaszający swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka). Młodzież w wieku 16-18 lat może otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego.

 

Więcej informacji na temat systemu ZIP: zip.nfz.gov.pl oraz pod numerem infolinii 32 735 16 00.