Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w gminie Pyskowice.

Program będzie realizowany w latach 2023-2025, przy czym umowy z beneficjentami końcowymi będą zawierane do dnia 31.07.2025 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

Program zakłada zawarcie do 110 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 862 500 zł, w tym:

 1. do 95 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 425 000,00 zł,
 2. do 10 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 250 000,00 zł,
 3. do 5 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 187 500,00 zł.

Środki na realizację programu zostaną przekazane gminie Pyskowice w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW) za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej WFOŚiGW).

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy Pyskowice, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie zgody zarządcy budynku / wspólnoty mieszkaniowej na modernizację systemu grzewczego, w tym na likwidację wszystkich dotychczasowych źródeł węglowych w lokalu mieszkalnym przez beneficjenta końcowego.

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i / lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna:

 1. posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Pyskowice, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania,
 2. o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (brany pod uwagę jest dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Intensywność dofinansowania wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnych na terenie gminy Pyskowice;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  - 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnych na terenie gminy Pyskowice;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

 

Regulamin wraz z załącznikami (linki .pdf)

Regulamin naboru składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - rodzaje kosztów kwalifikowanych i wymagania techniczne

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - wniosek o dofinansowanie

Załącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - zgoda współwłaściciela

Załącznik Nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - zgoda współmałżonka

Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowane w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowane w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik Nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowane w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - wniosek o płatność

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice -
zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice -
protokół odbioru prac wykonawcy

Załącznik Nr 7 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Pyskowice - wykaz budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej oraz budynków o technicznych i ekonomicznych warunkach przyłączenia do sieci