Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych

Gmina Pyskowice udziela w roku 2022 dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych.

Dotacja udzielana jest na podstawie regulaminu udzielania w 2022 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/405/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych.

Dotacja przysługuje na inwestycje polegające na wymianie dotychczasowego niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła, będącego jedynym źródłem ogrzewania, na ekologiczne: wysokosprawne urządzenie grzewcze tj. kocioł gazowy lub automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy min. 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) lub pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne (kocioł zasilany prądem elektrycznym lub instalacja elektryczna z grzejnikami akumulacyjnymi).

Przedmiotem dotacji są inwestycje realizowane w Pyskowicach, w lokalach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które są położone w budynkach wielolokalowych, których przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Budynki znajdujące się w obszarze miasta objętego możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej określa mapa załączona poniżej.

Termin składania wniosków: od 04.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu i realizowane będą do wyczerpania środków.

Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 50% kosztów zakupu nowego urządzenia grzewczego – przy czym nie może być większa niż 4.000,00 zł.

Dotacja nie przysługuje na inwestycje wykonane przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji z Gminą Pyskowice. Data zakupu nowego urządzenia grzewczego nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy z gminą.

Po zawarciu umowy z Gminą Inwestor ma czas na wymianę źródła ogrzewania i złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w terminie do 21 października 2022 roku.

Wypłata dotacji nastąpi do 30.12.2022 r.

Informujemy, że druk wniosku o udzielenie dotacji wraz z regulaminem udzielania dotacji oraz mapą określającą obszar miasta objęty możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej są do pobrania poniżej oraz w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miejskiego (pok. 107 lub hol na parterze budynku).

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pyskowicach pod nr tel. /32/ 332 60 14 i /32/ 332 60 12.

Gmina Pyskowice udziela w roku 2021 dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych. Przyznawana jest ona na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych.

Dotacja przysługuje na inwestycje polegające na wymianie dotychczasowego, niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła, będącego jedynym źródłem ogrzewania, na ekologiczne: wysokosprawne urządzenie grzewcze tj. kocioł gazowy lub automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy min.5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zasilany prądem elektrycznym.

Przedmiotem dotacji są inwestycje realizowane w Pyskowicach, w samodzielnych lokalach mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, położonych w budynkach wielolokalowych, gdy przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Budynki znajdujące się w obszarze miasta objętego możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej określa mapa załączona poniżej.

Termin składania wniosków: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu i realizowane będą do wyczerpania środków.

Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 50% kosztów zakupu nowego urządzenia grzewczego – przy czym nie może być większa niż 4.000,00 zł.

Dotacja nie przysługuje na inwestycje wykonane przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji z Gminą Pyskowice.

Po zawarciu umowy z gminą inwestor ma czas na wymianę źródła ogrzewania i złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w terminie do 15 października 2021 roku.

Wypłata dotacji nastąpi nie później niż do 31.12.2021 r.

Informujemy, że druk wniosku o udzielenie dotacji wraz z Regulaminem przyznawania dotacji oraz mapą określającą obszar miasta objęty możliwością przyłączania do sieci ciepłowniczej są do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 107 lub hol na parterze budynku).

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pyskowicach telefonicznie, pod numerem 32 332 60 12 i 32 332 60 14. Prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach do niezbędnego minimum.