Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy zdecydują sie na wymianę elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, mogą starać się o uzyskanie dotacji na ich odbiór, transport i utylizację.

 

Dla kogo dotacja?
Do takiej dotacji uprawnieni są mieszkańcy Gminy Pyskowice.

 

Ile można uzyskać dofinansowania?
Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie. W ramach dofinansowania pokrywa się całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesionych przez mieszkańca. Dofinansowaniu nie podlega koszt demontażu.

 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
W celu otrzymania dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach wniosek wraz z nw. dokumentami:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem,
 • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich dotychczasowego wykorzystania (załącznik nr 3).

 

Po weryfikacji złożonych dokumentów zawierana jest umowa o udzielenie dotacji. Po jej podpisaniu mieszkaniec może realizować założony cel. Przedmiotowa umowa definiuje terminy realizacji zadania. Po jego zakończeniu, w celu rozliczenia dotacji, złożyć należy wniosek o wypłatę wraz z nw. dokumentami:

 • umowę zawartą z firmą wykonawczą wskazana przez Urząd Miejski w Pyskowicach (dotyczy odbioru, transportu i utylizacji),
 • fakturę VAT lub rachunek za odbiór, transport i utylizację na składowisku odpadów wraz z kserokopią karty odpadu,
 • kserokopię oświadczenia wykonawcy robót o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z informacją o łacznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych,
 • informację wnioskodawcy o wyrobach zwierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (załącznik nr 4),
 • kopię zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy prac demontazowych) dokonanego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

 

Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok 310, nr tel. 32 332 60 13.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę