Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy zdecydują sie na wymianę elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, mogą starać się o uzyskanie dotacji na ich odbiór, transport i utylizację.

Ile można uzyskać dofinansowania?
Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie. W ramach dofinansowania pokrywa się całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesionych przez mieszkańca. Dofinansowaniu nie podlega koszt demontażu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
W celu otrzymania dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach wniosek wraz z nw. dokumentami:

  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem,
  • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich dotychczasowego wykorzystania (załącznik nr 3).

Po weryfikacji złożonych dokumentów zawierana jest umowa o udzielenie dotacji. Po jej podpisaniu mieszkaniec może realizować założony cel. Przedmiotowa umowa definiuje terminy realizacji zadania. Po jego zakończeniu, w celu rozliczenia dotacji, złożyć należy wniosek o wypłatę wraz z nw. dokumentami:

  • umowę zawartą z firmą wykonawczą wskazana przez Urząd Miejski w Pyskowicach (dotyczy odbioru, transportu i utylizacji),
  • fakturę VAT lub rachunek za odbiór, transport i utylizację na składowisku odpadów wraz z kserokopią karty odpadu,
  • kserokopię oświadczenia wykonawcy robót o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z informacją o łacznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych,
  • informację wnioskodawcy o wyrobach zwierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (załącznik nr 4),
  • kopię zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy prac demontazowych) dokonanego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok 310, nr tel. 32 332 60 13.

Poniżej linki do uchwały w sprawie udzielania dotacji, wniosku i załączników.