Najem lokali

Zasady najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Pyskowice zostały określone w Uchwale nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.U.Woj.Śląskiego 2021.3810 z późn. zm.).

Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu osiąganego w przeliczeniu na jednego członka rodziny, biorąc pod uwagę miesięczny dochód za trzy pełne miesięce poprzedzających datę złożenia wniosku w odniesieniu do najmu lokali na czas nieoznaczony oraz z najmem socjalnym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie lokalu w najem na czas nieoznaczony lub z najmem socjalnym określa się jako wysokość:

- najem lokalu na czas nieoznaczony:

  1. nie przekraczającą 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - w gospodarstwie jednoosobowym, tj.: 3.617,22 zł,

  2. nie przekraczającą 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - w gospodarstwie wieloosobowy, tj.: 3.100,48 zł.

- najem socjalny:

  1. nie przekraczającą 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - w gospodarstwie jednoosobowym, tj.: 2.066,98 zł,

  2. nie przekraczającą 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - w gospodarstwie wieloosobowym, tj.: 1.550,24 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłasza Prezes GUS na podstawie art. 20 pkt. lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 5.167,47 zł.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz.U.2020.611 t.j./
  2. Uchwała Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /DZ.U.2021.3810 z późn.zm./