Najem lokali

Zasady najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Pyskowice zostały określone w Uchwale Nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu osiąganego w przeliczeniu na jednego członka rodziny, biorąc pod uwagę średni miesięczny dochód z 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających datę kwalifikacji wniosku w odniesieniu do najmu lokali na czas nieoznaczony oraz 6-ciu miesięcy w odniesieniu do najmu lokali socjalnych.

Najniższa emerytura od 01.03.2021r. - 1.250,88 zł /osobę.

Kryteria dochodowe obowiązujące od 01.03.2021 r.

Najem lokalu na czas nieoznaczony:

  1. gospodarstwo jednoosobowe (190 % najniższej emerytury) - 190% x 1.250,88 zł / osobę / m-c = 2.376,67 zł /osobę/,
  2. gospodarstwo wieloosobowe (140 % najniższej emerytury) - 140 % x 1.250,88 zł / osobę / m-c = 1.751,23 zł /osobę/.

Najem socjalny:

  1. gospodarstwo jednoosobowe (100 % najniższej emerytury) - 100% x 1.250,88 zł /osobę/ m-c = 1.250,88 zł /osobę/,
  2. gospodarstwo wieloosobowe (75 % najniższej emerytury) - 75 % x 1.250,88 zł /osobę/ m-c = 938,16 zł /osobę/.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).