Obowiązki gminy


Do obowiązków gminy należy:

  • redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych - prawo pozwala Gminie Pyskowice przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie,
  •  nadzór nad wybraną w drodze przetargu firmą, która odbiera i zagospodarowuje śmieci na terenie gminy,
  • nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można nieodpłatnie dostarczać surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe,
  • dodatkowym obowiązkiem, który Gmina Pyskowice dobrowolnie przejęła na siebie, jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i bioodpadów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Pojemniki dostarcza mieszkańcom PreZero Service Południe Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie na konkretną ilość pojemników, należy zgłaszać na bazie PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3, w godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32/233-26-01 lub 32/233-98-10