Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Odpady

 

ZASADY ODBIORU ŚMIECI

obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

 

W Gminie Pyskowice odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mają obowiązek uiszczać opłatę wynikającą ze stawki określonej przez Radę Miejską. W Gminie obowiązują dwie stawki: dla osób segregujących odpady i tych, którzy tego nie robią. Osoby segregujące odpady – ekologiczni, płacą znacznie mniej.

 

Dzięki nowemu systemowi „oszczędnym" przestaje się „opłacać" porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

 

NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM:

- Rada Miejska ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady segregowane stawka jest niższa;

- Rada Miejska przyjęła uchwały określające zasady funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pyskowice, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;

- firma, wybrana w przetargu, odbiera każdą ilość odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy,

- Gmina jest odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;

 

POJEMNIKI  DO  SEGREGACJI  ODPADÓW

Na  terenie  naszej  gminy,  w  zabudowie  wielorodzinnej  do  segregacji  odpadów  przeznaczone  są  pojemniki  o  pojemności  1100L.  Pojemniki  te  zlokalizowane  są  w  tzw.  „gniazdach". Z  przedmiotowych  pojemników  mogą  korzystać  wszyscy  mieszkańcy  gminy,  którzy    zamieszkują  posesje  zamieszkałe  i  wnoszą  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zgodnie  ze  złożonymi  deklaracjami. Wykaz  punktów  adresowych  gdzie  zlokalizowane  są  „gniazda"  (podana  ilość  pojemników  może  ulec  zmianie):

 

KOGO OBEJMUJE SYSTEM?

Nieruchomości zamieszkałe, czyli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości o charakterze mieszanym, czyli nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe (budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w ramach budynków o przeważającej funkcji mieszkaniowej) z tym, że w tzw. części niezamieszkałej, którą stanowią lokale użytkowe, wytwarzane są odpady komunalne.

 

 

System nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, czyli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jednak powstają tam odpady komunalne. W tym przypadku należy posiadać własną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,  zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 309 lub 310.

 

 

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych samodzielnie wypełniają deklarację i składają ją w Urzędzie Miasta.

W przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych i domów wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), to Zarząd Wspólnoty lub Zarządca składa deklarację w imieniu mieszkańców.

Za mieszkańców Spółdzielni deklarację składa jej Zarząd.

 

PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy nieruchomości wielomieszkaniowych, ponieważ wrzucają odpady do „zbiorczego śmietnika", na drodze demokratycznej powinni wspólnie ustalić, czy będą zbierać odpady w sposób selektywny, czy też nie.

 

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy też zapewnienie miejsca, w którym będą stały dostarczone mu pojemniki na odpady komunalne oraz dzwony do zbiórki odpadów segregowanych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na terenie nieruchomości powstanie miejsce, w którym zostaną ustawiane pojemniki -  zabezpieczone przed ingerencją osób z zewnątrz.

 

Podkreślić należy, że nieruchomości wielomieszkaniowe, które mają swoje pojemniki na śmieci na cudzym terenie, muszą uzyskać zgodę właściciela tego terenu, by móc z niego korzystać.

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI GMINY?

- redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwalają Gminie Pyskowice przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

- nadzór nad wybraną w drodze przetargu firmą, która odbiera i zagospodarowuje śmieci na terenie Gminy.

- nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można nieodpłatnie dostarczać surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe.

- dodatkowym obowiązkiem, który Gmina Pyskowice dobrowolnie przejęła na siebie jest WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

Pojemniki dostarcza mieszkańcom PreZero Service Południe Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie na konkretną ilość pojemników, należy zgłaszać na bazie PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3, w godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32/233-26-01 lub 32/233-98-10

 

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ W ZAMIAN ZA OPŁATĘ:

 

W ramach wniesionej opłaty Gmina pokrywa koszty związane z:

  • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 
  • funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

 

 

  • wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym
  • obsługą administracyjną całego systemu

 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

 

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:

 

KOMART Sp. z o.o., 44-193 Knurów ul. Szybowa 44

Kontakt telefoniczny: 32/235-11-83 wew. 1, 2; e-mail: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl lub 32/335-50-60, e-mail: skladowisko@komart.pl

 

 


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę