Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Odpady

 

ZASADY ODBIORU ŚMIECI

obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

 

W Gminie Pyskowice odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mają obowiązek uiszczać opłatę wynikającą ze stawki określonej przez Radę Miejską. W Gminie obowiązują dwie stawki: dla osób segregujących odpady i tych, którzy tego nie robią. Osoby segregujące odpady – ekologiczni, płacą znacznie mniej.

 

Dzięki nowemu systemowi „oszczędnym" przestaje się „opłacać" porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

 

NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM:

- Rada Miejska ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady segregowane stawka jest niższa;

- Rada Miejska przyjęła uchwały określające zasady funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pyskowice, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;

- firma, wybrana w przetargu, odbiera każdą ilość odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy,

- Gmina jest odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;

 

POJEMNIKI  DO  SEGREGACJI  ODPADÓW

Na  terenie  naszej  gminy,  w  zabudowie  wielorodzinnej  do  segregacji  odpadów  przeznaczone  są  pojemniki  o  pojemności  1100L.  Pojemniki  te  zlokalizowane  są  w  tzw.  „gniazdach". Z  przedmiotowych  pojemników  mogą  korzystać  wszyscy  mieszkańcy  gminy,  którzy    zamieszkują  posesje  zamieszkałe  i  wnoszą  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zgodnie  ze  złożonymi  deklaracjami. Wykaz  punktów  adresowych  gdzie  zlokalizowane  są  „gniazda"  (podana  ilość  pojemników  może  ulec  zmianie):

 

KOGO OBEJMUJE SYSTEM?

Nieruchomości zamieszkałe, czyli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości o charakterze mieszanym, czyli nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe (budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w ramach budynków o przeważającej funkcji mieszkaniowej) z tym, że w tzw. części niezamieszkałej, którą stanowią lokale użytkowe, wytwarzane są odpady komunalne.

 

 

System nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, czyli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jednak powstają tam odpady komunalne. W tym przypadku należy posiadać własną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,  zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 309 lub 310.

 

 

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych samodzielnie wypełniają deklarację i składają ją w Urzędzie Miasta.

W przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych i domów wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), to Zarząd Wspólnoty lub Zarządca składa deklarację w imieniu mieszkańców.

Za mieszkańców Spółdzielni deklarację składa jej Zarząd.

 

PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy nieruchomości wielomieszkaniowych, ponieważ wrzucają odpady do „zbiorczego śmietnika", na drodze demokratycznej powinni wspólnie ustalić, czy będą zbierać odpady w sposób selektywny, czy też nie.

 

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy też zapewnienie miejsca, w którym będą stały dostarczone mu pojemniki na odpady komunalne oraz dzwony do zbiórki odpadów segregowanych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na terenie nieruchomości powstanie miejsce, w którym zostaną ustawiane pojemniki -  zabezpieczone przed ingerencją osób z zewnątrz.

 

Podkreślić należy, że nieruchomości wielomieszkaniowe, które mają swoje pojemniki na śmieci na cudzym terenie, muszą uzyskać zgodę właściciela tego terenu, by móc z niego korzystać.

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI GMINY?

- redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwalają Gminie Pyskowice przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

- nadzór nad wybraną w drodze przetargu firmą, która odbiera i zagospodarowuje śmieci na terenie Gminy.

- nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można nieodpłatnie dostarczać surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe.

- dodatkowym obowiązkiem, który Gmina Pyskowice dobrowolnie przejęła na siebie jest WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

Pojemniki dostarcza mieszkańcom PreZero Service Południe Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie na konkretną ilość pojemników, należy zgłaszać na bazie PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3, w godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32/233-26-01 lub 32/233-98-10

 

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ W ZAMIAN ZA OPŁATĘ:

 

W ramach wniesionej opłaty Gmina pokrywa koszty związane z:

  • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 
  • funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

 

 

  • wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym
  • obsługą administracyjną całego systemu

 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

 

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Komart” Sp. z o.o., 44-193 Knurów ul. Szybowa 44, tel. 32/235-11-83 wew. 1, 2, adres e-mail: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl.

 

 


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę