Odpady

 

ZASADY ODBIORU ŚMIECI

 

W Gminie Pyskowice odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mają obowiązek uiszczać opłatę wynikającą ze stawki określonej przez Radę Miejską. W Gminie obowiązują dwie stawki: dla osób segregujących odpady i tych, którzy tego nie robią. Osoby segregujące odpady – ekologiczni, płacą znacznie mniej.

 

NA CZYM POLEGA SYSTEM:

- Rada Miejska ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Rada Miejska przyjęła uchwały określające zasady funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pyskowice, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;

- firma, wybrana w przetargu, odbiera każdą ilość odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy,

- Gmina jest odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;

 

POJEMNIKI  DO  SEGREGACJI  ODPADÓW

Na  terenie  naszej  gminy,  w  zabudowie  wielorodzinnej  do  segregacji  odpadów  przeznaczone  są  pojemniki  o  pojemności  1100L.  Pojemniki  te  zlokalizowane  są  w  tzw.  „gniazdach". Z  przedmiotowych  pojemników  mogą  korzystać  wszyscy  mieszkańcy  gminy,  którzy    zamieszkują  posesje  zamieszkałe  i  wnoszą  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zgodnie  ze  złożonymi  deklaracjami. Wykaz  punktów  adresowych  gdzie  zlokalizowane  są  „gniazda"  (podana  ilość  pojemników  może  ulec  zmianie):

 


KOGO OBEJMUJE SYSTEM?

Nieruchomości zamieszkałe, czyli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości o charakterze mieszanym, na terenie których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza. Na podstawie przyjętej  uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020r. właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do złożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak więc osoby, które są właścicielami lub zarządcami zamieszkałych nieruchomości , gdzie dodatkowo  jest  prowadzona działalność gospodarcza,  muszą dodatkowo  uiszczać opłatę wyliczoną jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki wynoszącej 1,35 zł za m2.  Przykładem jest tutaj budynek wspólnoty mieszkaniowej, w  którym oprócz mieszkań mamy sklep wielobranżowy. W takim przypadku, by opłata poprawnie została nałożona należy  przeliczyć wszystkich mieszkańców i wskazać metry powierzchni użytkowej zajęte pod prowadzenie działalności.

 

 

 

System nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, czyli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jednak powstają tam odpady komunalne. W tym przypadku należy posiadać własną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

 


OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości,  zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 309 lub 311.

 

 

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych samodzielnie wypełniają deklarację i składają ją w Urzędzie Miasta.

W przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych i domów wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), to Zarząd Wspólnoty lub Zarządca składa deklarację w imieniu mieszkańców.

Za mieszkańców Spółdzielni deklarację składa jej Zarząd.

 

PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy nieruchomości wielomieszkaniowych, ponieważ wrzucają odpady do „zbiorczego śmietnika", na drodze demokratycznej powinni wspólnie ustalić, czy będą zbierać odpady w sposób selektywny, czy też nie.

 

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy też zapewnienie miejsca, w którym będą stały dostarczone mu pojemniki na odpady komunalne oraz dzwony do zbiórki odpadów segregowanych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na terenie nieruchomości powstanie miejsce, w którym zostaną ustawiane pojemniki -  zabezpieczone przed ingerencją osób z zewnątrz.

 

Podkreślić należy, że nieruchomości wielomieszkaniowe, które mają swoje pojemniki na śmieci na cudzym terenie, muszą uzyskać zgodę właściciela tego terenu, by móc z niego korzystać.

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI GMINY?

- redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwalają Gminie Pyskowice przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

- nadzór nad wybraną w drodze przetargu firmą, która odbiera i zagospodarowuje śmieci na terenie Gminy.

- nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można nieodpłatnie dostarczać surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe.

- dodatkowym obowiązkiem, który Gmina Pyskowice dobrowolnie przejęła na siebie jest WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

Pojemniki dostarcza mieszkańcom PreZero Service Południe Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie na konkretną ilość pojemników, należy zgłaszać na bazie PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3, w godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 32/233-26-01 lub 32/233-98-10

 

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ W ZAMIAN ZA OPŁATĘ:

 

W ramach wniesionej opłaty Gmina pokrywa koszty związane z:

 • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 
 • funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

 

 

 • wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym
 • obsługą administracyjną całego systemu

 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

 


Jak uniknąć w kolejnych latach podwyżki?

Pytanie to jest o tyle trudne, że nie na wszystkie czynniki wpływające na wzrost ceny odpadów mamy wpływ. Co jednak możemy zrobić?

 • Ograniczyć ilość opakowań wprowadzanych do środowiska poprzez noszenie na zakupy własnej wielorazowej torby oraz  wybieranie produktów bez zbędnych opakowań.
  Dlaczego? Bo od początku roku 2020 firma odbierająca odpady obciąża nas opłatą naliczoną za każdy kilogram zebranych odpadów według cennika obowiązującego dla konkretnej frakcji.
 • Kompostować bioodpady. Kompostowanie można nazwać organicznym recyklingiem. W przypadku domków jednorodzinnych odpady biodegradowalne można składować w przydomowych kompostownikach.  Bioodpady oddawane z terenu Pyskowic stanowią ok. 7 % odpadów.
 • Segregować odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi zasadami. Koszt utylizacji tony odpadów segregowanych jest relatywnie niższy niż tej samej tony odpadów zmieszanych, które trafią na składowisko.
 • Uczciwie podawać liczbę osób zamieszkałych i metrów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Opłatę naliczoną przez wykonawcę dzieli się  przez liczbę mieszkańców i metrów zgłoszonych do systemu. Więc czym nas więcej tym opłata jest mniejsza.
 • Racjonalnie korzystać z pojemników na odpady i worków. Firma wywozowa w swojej kalkulacji kosztów uwzględnia obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz worki. Tak więc worki na segregację, które pobierzemy  i nie wykorzystamy w pełni oraz zgodnie z przeznaczeniem, w bezpośredni sposób wpływają na wysokość opłaty. To samo dotyczy kosztów wymiany zniszczonych kubłów lub pojemników, które stoją na naszej nieruchomości i nie są wykorzystywane. W gniazdach śmietnikowych zabudowy wielorodzinnej należy unikać dostawiania nowych pojemników na odpady segregowane i braku równoczesnej rezygnacji  z pojemników na odpady zmieszane.

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Komart” Sp. z o.o., 44-193 Knurów ul. Szybowa 44, tel. 32/235-11-83 wew. 1, 2, adres e-mail: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl.