Odpracowanie zaległości czynszowych

Informujemy, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowywanie zaległości czynszowych. Warunki uczestnictwa w Programie pomocy w spłacie zadłużenia są określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Pyskowice. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Jak skorzystać z możliwości odpracowania?

  • Należy złożyć wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu gminnego.
  • Podpisać umowę.
  • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie zadłużenia.

Stawka za wykonanie prac w ramach odpracowania zadłużenia została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ.0050.062.2020 z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr RZ.0050.067.2014 z dnia 03.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego i wynosi 15,00 zł/godzinę.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie posiadanych dokumentów i informacji zostanie wytypowana grupa zadłużonych najemców, którym zaproponowany zostanie udział w Programie, a tym samym możliwość uregulowania zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu mieszkalnego.

W okresie od 01.06.2014 r. do dnia 31.12.2020 r. zadłużenie lokali gminnych, których najemcy skorzystali z możliwości odpracowania zadłużenia zmniejszyło się o 226 287,00 zł.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 107.