Opłata za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą nr L/465/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 27 października 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r. wynosi:

  • 38,00 zł/miesiąc od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 76,00 zł/miesiąc od jednego mieszkańca, w przypadku gdy opłata zostaje podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku zmiany stawki, o wysokości należnej opłaty zostaną poinformowani pisemnie, w przypadku zabudowy wielorodzinnej o takich zmianach powiadomi mieszkańców Zarządca nieruchomości.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie urzędu miejskiego lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez gminę.

Zgodnie z ww. uchwałą zmianie uległa metoda opłaty za lokale użytkowe zlokalizowane w tzw. zabudowie mieszanej, gdzie częściowo zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza. Od 1 lutego opłata ta wynosi:

  • 1,60 zł za każdy m2 miesięcznie dla lokali użytkowych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2,
  • 0,50 zł od 1m2 miesięcznie dla lokali użytkowych o powierzchni powyżej 60 m2,
  • 3,20 zł za każdy m2 miesięcznie dla lokali użytkowych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2, w przypadku gdy opłata zostaje podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • 1,00 zł od 1m2 miesięcznie powierzchni powyżej 60 m2, w przypadku gdy opłata zostaje podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do:

  • 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,
  • 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
  • 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,
  • 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.