Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy.

PGN ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu jest podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

W dokumencie określono następujące cele strategiczne i cele szczegółowe:

Cel strategiczny 1.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 2,6 % w stosunku do roku bazowego
Cele szczegółowe:

 1. Ograniczenie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.
 2. Ograniczenie zużycia paliw stałych w tym węgla do celów grzewczych w mieszkalnictwie.

Cel strategiczny 2.

Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 4,86% w roku 2020 w stosunku do udziału OZE w roku bazowym.

Cele szczegółowe:

 1. Promocja OZE w środowisku lokalnym.
 2. Wparcie organizacyjne i formalne instytucji i osob zainteresowanych wykorzystaniem OZE.
 3. Przyjęcie przez Miasto roli lidera we wdrażaniu energooszczędnych i ograniczających emisję projektów w sferze publicznej.

Cel strategiczny 3.

Redukcja zużycia energii finalnej o 2,6 %.

Cele szczegółowe:

 1. Głęboka termomodernizacja obiektów publicznych i prywatnych z wykorzystaniem OZE do produkcji energii i ciepła.
 2. Modernizacja źródła i przesyłu ciepła sieciowego.
 3. Modernizacja na energooszczędne oświetlenia ulicznego i oświetlenia obiektów publicznych.
 4. Kampanie społeczne informacyjno-promocyjne zachowań konsumenckich użytkowników energii.

Cel strategiczny 4.

Redukcja emisji pyłu PM 2,5 o 1,4% w stosunku do roku bazowego, pyłu PM10 o 1,4% w stosunku do roku bazowego oraz pyłu B(a)P o 1,2% w stosunku do roku bazowego.

Cele szczegółowe:

 1. Głęboka termomodernizacja obiektów publicznych i prywatnych z wykorzystaniem OZE do produkcji energii i ciepła.
 2. Przyjęcie przez Miasto roli lidera we wdrażaniu energooszczędnych i ograniczających emisję projektów w sferze publicznej.

Realizacja ww. celów wymagać będzie zatem podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych które wpływają na redukcję w sposób pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużyciu paliw i energii.

Gminy posiadające opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się traktować w sposób uprzywilejowany w przypadku aplikowania o środki z programu krajowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020.

Zebrane dane dla obszaru gminy Pyskowice odnoszą się do stanu na koniec roku 2012, który jest dla naszej inwentaryzacji rokiem bazowym, natomiast rokiem docelowym dla którego będą przeprowadzane prognozy emisji ustala się na 2020.

Poniżej link do PGN (format pliku .pfd).