Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Burmistrz Miasta Pyskowice, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy Prawo Energetyczne przystąpił do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pyskowice na lata 2016 – 2031.

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z art. 19 ust.6 Ustawy Prawo energetyczne będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w dniach od 12 października do 2 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 309 oraz jest dostępny poniżej.


Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Określone ustawowo zadania gminy obejmują zadania własne i zlecone przez organa administracji rządowej. Zaopatrzenie gminy w energię jest określonym ustawowo zadaniem własnym gminy. Jego realizacja wymaga również opracowania założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek ten spoczywa na władzach gminy.

 

Ustawowe zadania gminy w zakresie planowania gospodarki energetycznej pozwalają na:

 • uczestnictwo istotnych podmiotów gminy w procesie planowania, które mają reprezentować interesy państwa, regionu oraz gospodarki i społeczności lokalnej,
 • osiągnięcie konsensusu w odniesieniu do koordynacji planów gminy i przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Posiadanie planu pozwala na:
• kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy;
• harmonizację działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię podejmowanych bezpośrednio przez organy gminy z odpowiednimi przedsiębiorstwami energetycznymi funkcjonującymi na obszarze gminy;
• uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych;
• uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych z interesami i potrzebami społeczności lokalnej.
• łatwiejszy dostęp do środków unijnych oraz innych środków publicznych;
• uzyskanie społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych;
• lepszy wizerunek i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane na zrównoważony rozwój;
• przyciągnięcie inwestorów;
• podniesienie konkurencyjności;
• zapewnienie ładu energetycznego;
• inwentaryzację infrastruktury energetycznej;
- lepsza wiedza w zakresie czym dysponujemy i jakiej jest to jakości;
- ocena stanu obecnego i przewidywanych zmian;
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
• lepszy dostęp odbiorców do usług energetycznych;

 

Podmioty uczestniczące w procesie opracowywania dokumentu:

 • Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energi (odpowiadają za plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię)
 • Gminy (odpowiadają za założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gtazowe)
 • Samorząd województwa (odpowiada za: opiniowanie projektu założeń w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz za badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa)

 

Pamiętajmy!
Działania gminy i działania przedsiębiorstw energetycznych winny być ze sobą skorelowane. Brak założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię nie pozwala przedsiębiorstwom energetycznym racjonalnie planować rozwoju infrastruktury energetycznej. Odbiorcy na terenie gminy, która nie opracowała projektu założeń mogą ponosić wyższe koszty opłat przyłączeniowych.

 

Dodatkowo założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwalają na:

 • określenie jak będą przebiegały rozwój i modernizacja poszczególnych systemów energetycznych gminy (zakres, terminy realizacji oraz finansowanie poszczególnych przedsięwzięć);
 • uzyskanie częściowego finansowania infrastruktury energetycznej, np. przyłączy do sieci energetycznych;
 • uzyskanie możliwości ubiegania się o środki finansowe na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zarówno ze źródeł krajowych (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze itp.), jak i zagranicznych (np. programy pomocowe Unii Europejskiej).

 

Realizacja powyższych zadań powinna też spełnić oczekiwania mieszkańców gminy w odniesieniu do: rynku pracy, ochrony środowiska, stosunkowo niskich cen energii, wykorzystania lokalnych zasobów paliw, lepszego wykorzystania lokalnych źródeł energii (w tym energii odnawialnej).

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę