Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na terenie miasta Pyskowice obowiązują, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy Prawo Energetyczne, przyjęte uchwałą rady miejskiej (link do pliku .pdf) założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyskowice na lata 2021-2037.

Określone ustawowo zadania gminy obejmują zadania własne i zlecone przez organa administracji rządowej. Zaopatrzenie gminy w energię jest określonym ustawowo zadaniem własnym gminy. Jego realizacja wymaga również opracowania założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek ten spoczywa na władzach gminy.

 Ustawowe zadania gminy w zakresie planowania gospodarki energetycznej pozwalają na:

 • uczestnictwo istotnych podmiotów gminy w procesie planowania, które mają reprezentować interesy państwa, regionu oraz gospodarki i społeczności lokalnej,
 • osiągnięcie konsensusu w odniesieniu do koordynacji planów gminy i przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Posiadanie planu pozwala na:

 • kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy;
 • harmonizację działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię podejmowanych bezpośrednio przez organy gminy z odpowiednimi przedsiębiorstwami energetycznymi funkcjonującymi na obszarze gminy;
 • uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych;
 • uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych z interesami i potrzebami społeczności lokalnej;
 • łatwiejszy dostęp do środków unijnych oraz innych środków publicznych;
 • uzyskanie społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych;
 • lepszy wizerunek i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane na zrównoważony rozwój;
 • przyciągnięcie inwestorów;
 • podniesienie konkurencyjności;
 • zapewnienie ładu energetycznego;
 • inwentaryzację infrastruktury energetycznej;
 • lepsza wiedza w zakresie czym dysponujemy i jakiej jest to jakości;
 • ocena stanu obecnego i przewidywanych zmian;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
 • lepszy dostęp odbiorców do usług energetycznych.

 Podmioty uczestniczące w procesie opracowywania dokumentu:

 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energi (odpowiadają za plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię),
 • gminy (odpowiadają za założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gtazowe),
 • samorząd województwa (odpowiada za: opiniowanie projektu założeń w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz za badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa).

Dodatkowo założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwalają na:

 • określenie jak będą przebiegały rozwój i modernizacja poszczególnych systemów energetycznych gminy (zakres, terminy realizacji oraz finansowanie poszczególnych przedsięwzięć);
 • uzyskanie częściowego finansowania infrastruktury energetycznej, np. przyłączy do sieci energetycznych;
 • uzyskanie możliwości ubiegania się o środki finansowe na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zarówno ze źródeł krajowych (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze itp.), jak i zagranicznych (np. programy pomocowe Unii Europejskiej).

Realizacja powyższych zadań powinna też spełnić oczekiwania mieszkańców gminy w odniesieniu do: rynku pracy, ochrony środowiska, stosunkowo niskich cen energii, wykorzystania lokalnych zasobów paliw, lepszego wykorzystania lokalnych źródeł energii (w tym energii odnawialnej).

Poniżej liniki (pliki .pdf) do mapy sieci elektroenrgetycznej oraz przebiegu sieci ciepłowniczej.