Program "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjny godzuny otwarcia, zbieżne z treścią informacji

Punkt czynny jest w dniach: poniedziałek w godz. 8:00-10:00, wtorek w godz. 13:00-15:00, środa w godz. 8:00-10:00, czwartek w godz. 15:00-17:00, piątek w godz. 8:00-10:00, a także działa na zasadzie porad telefonicznych i mailowych:kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14, e-mail k.wochniak@pyskowice.pl.

W punkcie, uzyskać można niezbędne informacje dotyczące zasad programu „Czyste Powietrze”, a także skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku oraz wniosków o płatność w związku z rozliczeniem dotacji. Punkt wyposażony jest również w stanowisko, gdzie przy pomocy pracownika możliwe jest wypełnienie i złożenie wniosku w formie elektronicznej oraz papierowej.

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze” funkcjonuje od 1 lutego 2020 roku na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Głównym celem programu priorytetowego "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Z programu mogą korzystać osoby fizyczne - właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w takim budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Realizacja programu: lata 2018-2029

(umowy z Beneficjentami podpisywane będą do 31.12.2027 r. a środki będą wypłacane przez WFOŚiGW do 30.09.2029 r.)

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 W ramach programu wyróżnia się trzy grupy Beneficjentów uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
- 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
- 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z prefinansowaniem
 • dotacja z częściową spłatą kapitału kredytu bankowego.

Kwota dofinansowania:

 • minimalna wysokość dotacji - 3 tys. zł (za wyjątkiem przedsięwzięcia z wymianą źródła ciepła),
 • udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (max. 30% powierzchni), w całkowitej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia,
 • podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.

Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok)

lub

 • o minimum 40%.

Podstawowe dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie:

 • numer księgi wieczystej i numer działki lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,
 • PIT,
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgoda współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie,
 • umowa/y z wykonawcą/mi w przypadku wnioskowania o dotację z prefinansowaniem.

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej (link): https://czystepowietrze.gov.pl/.

UWAGA!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z wyjątkiem zapisów, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od dnia 14 czerwca 2024 r.

Poniżej podajemy linki do: Ogłoszenia o zmianie Programu, Wymaganych dokumentów: Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja, Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem; Ścieżka bankowa.

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - od 22.04.2024r.:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2024.html

Wymagane dokumenty:

Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja:
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-przez-wfosigw.html

Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem:
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-przez-wfosigw-dotacja-z-prefinansowaniem.html

Ścieżka Bankowa:
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-3/sciezka-bankowa.html

 

element dekoracyjny
element dekoracyjny
element dekoracyjny
element dekoracyjny
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Powyższe materiały objęte są licencją Creative Common (link) - licencja.