Program ochrony środowiska

Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24.11.2016 r. uchwaliła (link do pliku .pdf) "Program ochrony środowiska na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

Obowiązek sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Program zawiera krótką charakterystykę Gminy Pyskowice m.in. informacje o jej położeniu, demografii, użytkowaniu gruntów, stanie infrastruktury komunalnej.

W pierwszej części opracowania dokonano oceny stanu środowiska na terenie Gminy Pyskowice
z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:

 1. ochrona klimatu i jakości powietrza,
 2. zagrożenia hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne,
 7. gleby,
 8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 9. zasoby przyrodnicze,
 10. zagrożenia poważnymi awariami,
 11. edukacja ekologiczna.

 W dalszej części dokumentu określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska przewidziane do realizacji w ramach „Programu..." wraz z ich harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Z założenia „Program..." ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności energii a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców.

Opracowanie i przyjęcie „Programu..." pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Program ma na celu określenie wytycznych działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego gminy. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi w zakresie trzech kapitałów: ludzkiego, ekologicznego i ekonomicznego.


Raporty z wykonania Programu Ochrony Środowiska