Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Program ochrony środowiska

Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24.11.2016 r. uchwaliła "Program ochrony środowiska na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

 

Obowiązek sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Program zawiera krótką charakterystykę Gminy Pyskowice m.in. informacje o jej położeniu, demografii, użytkowaniu gruntów, stanie infrastruktury komunalnej.
W pierwszej części opracowania dokonano oceny stanu środowiska na terenie Gminy Pyskowice
z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenia hałasem
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarowanie wodami
5. Gospodarka wodno-ściekowa
6. Zasoby geologiczne
7. Gleby
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. Zasoby przyrodnicze
10. Zagrożenia poważnymi awariami
11. Edukacja ekologiczna

 

W dalszej części dokumentu określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska przewidziane do realizacji w ramach „Programu..." wraz z ich harmonogramem rzeczowo-finansowym.


Z założenia „Program..." ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, oszczędności energii a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców.


Opracowanie i przyjęcie „Programu..." pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i zwiększa szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę