Projekt grantowy „Zielona Gmina - energia z OZE na terenie Gminy Pyskowice”

Celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, czyli zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania udzielanego przez zarząd Województwa Śląskiego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
(FE SL 2021-2027), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Pozyskaj grant na zakup i montaż instalacji OZE dla budynku znajdującego się na terenie gminy Pyskowice.

Granty muszą być przeznaczone na zakup i montaż instalacji OZE w postaci:

 • instalacji fotowoltaicznej (moduły fotowoltaiczne),
 • instalacji solarnej (kolektory słoneczne),
 • powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.,
 • powietrznej pompy do c.o. lub c.w.u.,
 • kotła na biomasę (pellet),
 • kotła na biomasę (pellet) wraz z magazynem energii (buforem),
 • magazynu energii elektrycznej dla nowych lub istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Grantobiorca może wnioskować o więcej niż jedną instalację OZE!

Grantobiorca na inwestycję realizowaną w ramach przedmiotowego projektu nie może uzyskać dotacji / grantu z żadnego innego programu realizowanego przez gminę czy programu ogólnokrajowego, jak Mój Prąd, Czyste Powietrze.

Jak otrzymać grant?

KROK 1

Informacje znajdziesz:

 • na stronie: www.pyskowice.pl;
 • u ekodoradcy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 103 oraz 249;
 • telefonicznie pod numerem 32 332 60 14 lub 15;
 • pod adresem e-mail gk@pyskowice.pl;
 • w regulaminie projektu grantowego.

KROK 2

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 1. deklarację udziału w projekcie;
 2. wypełnioną ankietę dotycząca wybranego źródła OZE;
 3. opinię lub zgodę konserwatora zabytków dla budynku będącego pod opieką konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego.

KROK 3

Wypełnij i złóż deklarację udziału w projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub elektronicznie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem /UMPysk/skrytka.
UWAGA! Nabór uczestników będzie trwał tylko 10 dni.

KROK 4

Okres oczekiwania na przyznanie grantu.

Po zebraniu deklaracji udziału, gmina Pyskowice złoży wniosek o dofinansowanie. Po uzyskaniu przez gminę informacji o przyznanym dofinansowaniu, grantobiorcy zostaną powiadomieni o rozpoczęciu realizacji projektu oraz szczegółach jego realizacji.

KROK 5

Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z gminą Pyskowice.

KROK 6

Zrealizuj inwestycję, złóż wniosek o płatność.

Zrealizuj inwestycję zgodnie z umową. Po realizacji inwestycji w terminie do 30 dni od momentu pozytywnej oceny formalnej dokumentów otrzymasz pieniądze.

Grant będzie udzielany przez gminę Pyskowice w formule refundacji poniesionych przez grantobiorcę kosztów na zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby znajdujących się na terenie gminy:

 1. budynków mieszkalnych wolnostojący albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,
 2. budynków niemieszkalnych – tj. budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, altan ogrodowych, budynków inwentarskich, wiat posadowionych na posesji uczestnika projektu, na których lub w których może być wykonana inwestycja produkująca energię cieplną lub elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w projekcie.

Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania nie później niż
na dzień składania deklaracji udziału w projekcie.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.

Wysokość grantu jest określona kwotowo dla danego rodzaju inwestycji, przy czym nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość grantu w zależności od rodzaju instalacji OZE wynosi:

 • instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) o mocy:
 • do 3,5 kWp włącznie – 5.000 zł /kWp;
 • pow. 3,5 kWp – 4.500 zł /kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł;
 • instalacja solarna (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii) – 18 000,00 zł;
 • powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. – 40.000,00 zł;
 • powietrzna pompa do c.o. - 40.000,00 zł;
 • powietrzna pompa do c.w.u. – 17.000,00 zł;
 • kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – 25.000,00 zł;
 • kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – 28.000,00 zł;
 • magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) –  4.500,00 / kWh, nie więcej niż 35.000,00 zł;
 • system zarządzania energią – 2.000,00 zł. Grant może być przyznany tylko grantobiorcy, który zamontuje instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz pompą ciepła c.o. lub pompą ciepła  c.o. + c.w.u.

Grant nie obejmuje rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe moduły. W ramach projektu można zamontować oddzielną instalację PV.

Wydatki kwalifikowane to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE takie jak koszty urządzeń, niezbędnej armatury, konstrukcji wsporczych, materiałów montażowych oraz jej montażu.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025, po podpisaniu przez gminę Pyskowice umowy o dofinansowanie projektu.

Harmonogram działań:

20 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;

10 lipca (od godz. 7.00) - 19 lipca (do godz. 15.00) 2023 r. – nabór deklaracji udziału w projekcie,

do dnia 31 lipca 2023 r.  złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

IV kwartał 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania;

II kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków);

II-III kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez grantobiorców;

IV kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji.


Dokumenty do pobrania i ważne informacje

Ulotka o projekcie

Ogłoszenie o naborze

Regulamin projektu

Deklaracja udziału w projekcie

Ankieta

Cyberbezpieczeństwo - prosumenci energii

Lista podstawowa i rezerwowa wniosków wstępie zakwalifikowanych