Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice

Dokumenty wymagane w celu uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 

1. Wniosek, który winien zawierać:
- dane przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiebiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP),
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (opis sprzętu i środków technicznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności oraz informację na temat bazy transportowej – zgodnie z zapisami w uchwale nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice),
- informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- termin podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.

3. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczeni składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli nastepującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783.t.j. – część III "Wydawanie zezwolenia" pkt. 42).

5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę