Uznanie drzewa, krzewu za złom lub wywrot

Wniosek o uznanie drzewa/krzewu za złom/wywrot – powinien zawierać:

 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 3. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości z której usuwane będą złomy/wywroty,
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. powierzchnia krzewu w rzucie poziomym;
 7. przyczynę uszkodzenia drzewa lub krzewu;
 8. rysunek, szkic, mapę określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. data zdarzenia, w którym nastąpił złom/wywrot.

Z wnioskiem wystąpić mogą: osoby lub podmioty posiadające tytuł prawny do gruntu (inne niż wymienione w art. 83f. ust. 1 pkt 14 lit. a, ustawy o ochronie przyrody tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu).

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu oględzin drzew w terenie i zakwalifikowaniu ich jako złomy/wywroty możliwe będzie usunięcie drzew.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój nr 310, piętro II
Nr telefonu: 32-332-60-14
Adres email: p
.lizak@pyskowice.pl

 


Słowniczek pojęć:

wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.