Zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków


Ewidencja zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Gmina Pyskowice przeprowadza inwentaryzację zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pyskowice o wypełnienie formularza dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 101) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl do 31 października 2023 r.

Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 101 lub Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 311) oraz w linku poniżej (plik .pdf).

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy współpracy ze Strażą Miejską w Pyskowicach będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyskowice znajduje się na w linku poniżej (plik .pdf).

 


Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice

Dokumenty wymagane w celu uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Wniosek, który winien zawierać:
  - dane przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiebiorcy       oraz numer identyfikacji podatkowej NIP),
  - określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  - określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (opis sprzętu i środków technicznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności oraz informację na temat bazy transportowej – zgodnie z zapisami w uchwale nr XLI/329/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice),
  - informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  - zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  - termin podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 2. Aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.
 3. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczeni składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli nastepującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783.t.j. – część III "Wydawanie zezwolenia" pkt. 42).
 5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Poniżej linki do uchwały w sprawie ustalenia warunków jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na odbiór nieczystości (plik .pdf) oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia (plik .doc).

Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice.