Numeracja budynków

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Winni niewykonania powyższego obowiązku – zgodnie z art. 64 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018r., poz. 618 z późn. zm.) podlegają karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku
Załącznik stanowiący kopię mapy (zasadniczej/ewidencyjnej/z projektem podziału/topograficzne/projektu zagospodarowania działki lub terenu) w skali nie mniejszej niż 1: 10 000

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 (parter) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Termin załatwienia sprawy

Termin ustawowy - zastosowanie mają przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wydanie zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dnia od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem telefonicznie pod nr telefonu (32) 332 60 71 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - pok. 332 (II piętro)

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).