INFORMACJA

2010-05-25

Obfite opady deszczu jakie w ostatnim czasie nawiedziły naszą Gminę ujawniły stan przepustów wodnych oraz rowów melioracyjnych. Ich właściwe utrzymanie ograniczyłoby liczne podtopienia lub zalania posesji z jakimi mieliśmy do czynienia w drugiej połowie maja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do właścicieli nieruchomości (gruntów, łąk i posesji zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi) należy:


• budowa lub przebudowa zjazdu z drogi po uzyskaniu zgody wydanej przez zarządcę drogi,

• utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,
• utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (rowów) przebiegających przez tereny własne jak i urządzeń przebiegających w granicy z gruntami Gminy tzn. urządzeń, z których odnosimy korzyści (art. 77 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).


Niedozwolone jest zasypywanie lub zaorywanie urządzeń melioracji wodnych na gruntach własnych, gdyż powoduje to zakłócenia w przepływie wód, które do tych rowów są doprowadzane.


W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Gminy właścicieli gruntów rolnych, łąk i posesji zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu doprowadzenia do właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych (rowy) poprzez ich odmulenie, wykoszenie i udrożnienie w taki sposób, aby nie tworzyły się zatory wodne oraz przepustów zlokalizowanych przy Państwa zabudowaniach i gruntach rolnych.