INFORMACJA

2010-12-03

W związku ze stwierdzeniem zwiększającej się ilości spalanych śmieci  w gospodarstwach domowych w czasie sezonu grzewczego, powodujących wzrost stężenia substancji szkodliwych w powietrzu, wskutek czego zwiększa się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry, alergie pokarmowe oraz choroby nowotworowe szczególnie dzieci informujemy, iż na podstawie art. 71 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) osoby spalające śmieci poza instalacjami do termicznego przekształcania odpadów podlegają karze grzywny do 5 000 zł.

W wyniku spalania odpadów ( m.in. plastikowych butelek, gumy ), do miejskiego powietrza emitowane są pyły powodujące szkodliwe zanieczyszczenie metalami ciężkimi, a trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Oprócz tego w dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Wszystkie te związki pozostają w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów powodując uciążliwość zapachową i pogorszenie komfortu życia.

 

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy, przedsiębiorców, zarządców budynków mieszkalnych o stosowanie jako opału węgla, drewna, tektury, trocin celem poprawy stanu czystości i składu chemicznego powietrza oraz zapewnienia komfortowych warunków życia wszystkim członkom wspólnoty.


W przypadku stwierdzenia faktu opalania budynków lub lokali mieszkalnych z wykorzystaniem odpadów w urządzeniach do tego nie przeznaczonych, wobec osób winnych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne, którego celem będzie nałożenie kary grzywny przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.