INFORMACJA

2011-05-06

W związku z pojawiającymi się na lokalnych forach internetowych informacjami i zapytaniami, dotyczącymi możliwości wglądu do projektów aktualnie opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w południowej części naszego miasta informujemy, że w/w projekty mpzp są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, w pokoju nr 302 w godzinach pracy urzędu.

Powyższe wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), która w art. 17. określa że burmistrz ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 maja o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z w/w projektami planów w ustalonym powyżej miejscu. Jednocześnie informujemy, że wnioski do w/w projektów planów można składać do 23 maja br.