INFORMACJA

2013-04-23

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), zgodnie z którym „utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi". Brak stałej, systematycznej konserwacji przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania.

Do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Powiatowych o następującej treści:

W chwili obecnej jednym z celów Zarządu Dróg Powiatowych będzie uporządkowanie sprawy niepotrzebnych, niewłaściwie utrzymywanych i nieużywanych zjazdów (szczególnie na pola) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych. W roku bieżącym wszystkie zjazdy w pasie drogowym dróg powiatowych, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda, zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę Drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje lub przebudowę zjazdu".

 

W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych wzywa właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie technicznym dróg.