INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2011-09-26

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz.622) od dnia 1 lipca 2011 r. został zniesiony wymóg okazywania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń. Od 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie stosownej opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy urzędu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2011 r.