INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI CZWORONOGÓW

2012-05-30

Urząd Miejski w Pyskowicach przypomina wszystkim posiadaczom psów o obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów. Zgodnie z Uchwałą nr XIV/129/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2007 r. roczna opłata od posiadania jednego psa wynosi 40 zł.

Opłata ta płatna jest bez wezwania do dnia 30-go czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty. Opłatę można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na konto budżetu gminy w Banku Spółdzielczym Gliwice O/Pyskowice nr 668457 0008 2003 0000 0316 0004

 

Opłat nie pobiera się od:
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP - pod warunkiem wzajemności;
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Właścicielom „czworonogów" przypominamy również o obowiązkach dotyczących utrzymania zwierząt domowych, usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach publicznych, prowadzenia na smyczy i w kagańcu wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pyskowice wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XV/126/07 w dniu 28 listopada 2007 roku. Ponadto zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2004 Nr 69, poz. 625) informujemy o obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie.

 

W roku bieżącym w okolicach ulicy Dworcowej w Pyskowicach pojawił się dystrybutor z woreczkami na psie odchody. Mieszkańcy mogą pobrać torebki bezpłatnie.