INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

2019-01-29

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz dostępnych publicznie, mogą składać w terminie do 31 stycznia 2019 roku wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego.

Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na terenie Powiatu Gliwickiego.
Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Gliwicach pod nr tel. 32 332 66 18 lub 32 332 66 70 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz druk wniosku o udzielenie dotacji, zamiieszczoną tutaj.