INFORMACJA OPS PYSKOWICE

2012-05-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że w dniu 9 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji ww. programu. Uchwała oraz rozporządzenie przewidują, że otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne: matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (tj.: osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Pozostałe, nie wymienione powyżej osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Celem otrzymania pomocy w ramach programu, o którym mowa powyżej należy złożyć wniosek (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna) w terminie do dnia 31 maja 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

 

Uwaga! Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przykładowy wzór wniosku można pobrać w Sekretariacie oraz w Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach telefonicznie (32 233 23 55) lub osobiście w godzinach przyjęć stron tj: poniedziałek, środa, piątek: 7:30 - 10:30; wtorek: 12:00 - 15:00; czwartek: 12:00 - 17:00.