INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WS. SPÓŁKI COGNOR SA

2019-12-04

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dn. 29.11.2019 r., informuje, że po przeprowadzeniu analizy wyników pomiaru hałasu emitowanego przez instalację Cognor SA Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, ww. instalacje nie powodują przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pory dnia i nocy. Uwzględniając powyższe Inspektorat nie znajduje obecnie uzasadnienia do podejmowania dodatkowych czynności w przedmiotowej sprawie. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, nr  tel. 32 332 60 13.