INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2017-11-14

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz - informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto od 1 września 2017 roku zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian dostępne są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.

Informacje dla osób niepełnosprawnych