Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Nauka i edukacja

PYSKOLANDIA-PROJEKT DOFINANSOWANY Z RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 4.02.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach informuje, że w związku z niewystarczającą  ilością zgłoszonych wniosków o przyjęcie dziecka do  oddziałów przedszkolnych zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór w terminie 24-26.02.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Pyskowice i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach zapraszają rodziców dzieci 3 – 4 letnich do  wzięcia udziału w rekrutacji do nowo utworzonych, dwóch oddziałów przedszkolnych, w ramach projektu: "PYSKOLANDIA - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

 

Termin rekrutacji: do 17 stycznia 2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie SP nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5, nr tel.: 32 233 32 48.

Dokumenty do pobrania - niezbędne przy rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. kryteria ustawowe):

1)    wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
2)    niepełnosprawność kandydata;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te, mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (w tym przypadku – gminę Pyskowice ). Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. I tak, zgodnie z uchwałą nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na II etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym/stacjonarnym

20

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie każdego                     z rodziców, zaświadczenie pracodawcy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie szkoły/uczelni                                 o dziennym/stacjonarnym systemie nauki;

2.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w danym przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

5

-

3.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują zasiłek rodzinny

4

Dokument poświadczający przyznanie zasiłku rodzinnego, w szczególności decyzja lub zaświadczenie właściwego organu.

4.

Wskazanie preferencji na wybór danego przedszkola jako:

 

I wybór

10

Kolejność wyboru przedszkola zaznaczona we wniosku,

 

II wybór

5

jw.

 

III wybór

1

jw.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Pyskowic  mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ww. zasadami, miasto nadal dysponuje wolnym miejscami w danym oddziale przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne jak wyżej.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do nowo utworzonych w ramach projektu pn. „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, w roku szkolnym 2019/2020:


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Miasto Pyskowice oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach realizują projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn.: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic".

Celem projektu jest wzrost dostępności w mieście Pyskowice do edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim poziomie poprzez utworzenie w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach dwóch nowych oddziałów przedszkolnych dla 40 dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz wydłużenie godzin pracy nowych oddziałów przedszkolnych. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, jak również rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 4 nauczycielek w kierunku wspomagania prawidłowego rozwoju społeczno – edukacyjnego dzieci.

Działania zaplanowane w projekcie:

Zakup mebli i innego wyposażenia do sal przedszkolnych oraz szatni dla nowych oddziałów przedszkolnych.
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej dla dwóch nowych oddziałów przedszkolnych.
Rozpoczęcie funkcjonowania dwóch nowych oddziałów wychowania przedszkolnego począwszy od 1 marca 2020 r.
Utworzenie placu zabaw dla dzieci z nowych oddziałów przedszkolnych.
Rozwój zawodowy nauczycieli przedszkola – udział w szkoleniu „Rozwój społeczno - emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym".

Wartość projektu: 920 337,40 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 782 286,79 PLN
Wkład własny Miasta Pyskowice: 138 050,61 PLN
Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 28.02.2021

 


 

ŻŁOBKI I KLUBY MALUCHA:
Miejski Żłobek

ul. Ignacego Paderewskiego 5

tel. (32) 233-27-17

 

Klub Malucha Kajka

ul. Ogrodowa 20a

tel. 883-653-445 lub 883-927-048

Mapa żłobków i klubów dziecęcych  - portal informacyjno-usługowy Emp@tia uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

PRZEDSZKOLA:
Przedszkole nr 1

ul. Oświęcimska 28

tel. (32) 233-25-80

 

Przedszkole nr 2

ul. Wyzwolenia Boczna 2 

tel. (32) 233-27-51

 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wojska Polskiego 19

tel. (32) 233-27-43

 

Przedszkole nr 4

ul. Dąbrowskiego 3

tel. (32) 233-22-15

 

Przedszkole nr 5

ul. Szopena 9B

tel. (32) 233-24-38

SZKOŁY: 

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Strzelców Bytomskich 1

tel. (32) 233-26-85

 

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Wojska Polskiego 23

tel. (32) 233-20-10

 

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Szkolna 2

tel. (32) 233-32-48

 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wyzwolenia 4

tel. (32) 233-23-17

 

Zespół Szkół Specjalnych

ul. Poniatowskiego 2

tel. (32) 233-26-51

 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

tel. (32) 233-25-96

INNE:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

tel. (32) 233-32-23

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. (32) 332-60-40

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę